MENU

Dodatek smlouvy o úpravě podmínek uplatnění smluvní pokuty

Chcete se s druhou smluvní stranou dohodnout na úpravě podmínek uplatnění smluvní pokuty? Využijte náš vzorový dodatek smlouvy.

Dohoda o narovnání

Dohodli jste se se smluvním partnerem na nových podmínkách plnění smluvních závazků? Pro smluvní zachycení využijte naši vzorovou dohodu o narovnání.

Žádost o změnu smluvních podmínek (včetně smluvní pokuty)

Čelíte v souvislosti s aktuální situací problémům s plněním závazků ze smlouvy? Co nejdříve dejte vědět smluvnímu partnerovi a požádejte o zahájení jednání o úpravě podmínek smlouvy s využitím našeho vzoru.

Odpor proti platebnímu rozkazu

Byl Vám doručen platební rozkaz nebo elektronický platební rozkaz, se kterým nesouhlasíte? Braňte se podáním odporu.

Předžalobní výzva

Dluží Vám někdo peníze? Využijte tohoto vzoru a vyzvěte dlužníka k dobrovolné úhradě celé částky předtím, než se se svým nárokem obrátíte na soud.

Žádost o odročení soudního jednání

Máte nařízeno jednání před soudem, jehož termín byste z důvodu nouzového stavu potřebovali přesunout? Využijte tuto žádost o odročení jednání.

Žádost o prodloužení lhůty ve správním řízení

Byla Vám ze strany správního orgánu stanovena lhůta, kterou byste z důvodu nouzového stavu potřebovali prodloužit? Využijte tuto žádost o prodloužení lhůty.

Žádost o zohlednění nouzového stavu a přerušení správního řízení

Je s Vámi vedeno správní řízení? Pomocí tohoto dokumentu lze požádat správní orgán o zohlednění aktuální situace a navrhnout přerušení správního řízení po dobu trvání nouzového stavu.