Rowan Legal

Pavel Boček
Paralegal

  • bocek@rowan.legal

Anna-Marie Brychová
Paralegal

  • brychova@rowan.legal

Tereza Chvojková
Paralegal

  • chvojkova@rowan.legal

Tereza Dvořáčková
Paralegal

  • dvorackova@rowan.legal

Petr Hložánek
Paralegal

  • hlozanek@rowan.legal

Ondřej Jílek
Paralegal

  • jilek@rowan.legal

Jakub Konáš
Paralegal

  • konas@rowan.legal

Štěpán Slovák
Paralegal

  • slovak@rowan.legal

Jakub Stojan
Paralegal

  • stojan@rowan.legal