MENU

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Dne 15. září nabyl účinnost nový zákon č. 335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unií. Zákon primárně upravuje mezinárodní spolupráci členských států při řešení daňových sporů ohledně sporné otázky dle smluv o zamezení dvojímu zdanění a úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků spojených osob (spory při závislých transakcích mezi spojenými osobami – otázka převodních cen).

Pro takovýto typ daňového sporu se primárně použije daňový řád, nestanoví-li nový zákon jinak. Nový zákon rovněž připouští, že daňový spor o převodních cenách může vést až k mezinárodní arbitráži, která je zde detailněji upravena.

Nová legislativa souvisí se zvýšenou aktivitou finanční správy v oblasti kontroly převodních cen. V posledních letech se výrazně zvýšil počet daňových kontrol zaměřených na transakce se spojenými osobami, zvláště pak ty, které souvisí se ztrátovými společnostmi, poskytováním služeb ve skupině a společnostmi s limitovaným funkčním profilem.

Takovéto transakce jsou pro daňové účely posuzovány z pohledu, zda jsou nastaveny v souladu s pravidlem tržního odstupu a pokud tomu tak není, může být důsledkem jejich nesprávného nastavení doměření daně, penále a úrok z prodlení. V případě společností, které obdržely investiční pobídky, může nesprávné nastavení převodních cen způsobit i případnou ztrátu možnosti tyto pobídky využít.

Dle ustálené judikatury platí, že v oblasti převodních cen v případě daňové kontroly leží důkazní břemeno primárně na správci daně. Ten musí zjistit skutečnou převodní cenu (tržní cenu) a vyčíslit rozdíl. Daňovému subjektu pak musí poskytnout prostor, aby se mohl ke zjištěnému rozdílu vyjádřit, podat vysvětlení a aby mohl předložit další důkazní prostředky.

V těchto situacích je klíčové zvolit správnou volbu strategie obrany v rámci daňového řízení a současně dbát o to, aby správce daně jednal v souladu s procesními předpisy a nezasahoval tak do procesních práv daňového subjektu, které jsou garantované daňovým řádem nebo judikaturou.


NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU A TRESTNÍHO ŘÁDU OD 1.10.2020 Trestný čin až od 10 tisíc korun. Novinka může ulehčit soudům, ale zavalit úřady