MENU

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Linda Coufalová

Obviněný může odstoupit od sjednané dohody o vině a trestu až do chvíle, než se soud ve veřejném zasedání odebere k závěrečné poradě. Schválení dohody soudem proti vůli obviněného by bylo zásahem do práva na spravedlivý proces, které je garantováno čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Státní zástupce je ze zákona oprávněn vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. I s ohledem na zásadu rovnosti zbraní by měl mít obviněný přitom stejnou možnost jakou má státní zástupce, byť takový postup není v trestním řádu výslovně upraven. Obviněný tudíž může odstoupit od sjednané dohody o vině a trestu, resp. odvolat své předchozí prohlášení, že spáchal skutek, pro který je v daném řízení stíhán a jehož se sjednaná dohoda o vině a trestu týká, a to právě ke stejnému rozhodnému okamžiku.

K tomuto závěru dospěl Ústavní soud v nálezu I. ÚS 1860/19, přičemž jej vnímáme jako klíčový z hlediska zajištění rovnosti zbraní mezi obžalobou a obhajobou, což by mohlo podpořit častější uzavírání dohod o vině a trestu.

Celý text nálezu je dostupný zde.


ICSID: chystané změny pravidel ŠPIČKOVÁ OCENĚNÍ PRO ROWAN LEGAL OD CHAMBERS & PARTNERS