MENU
Rowan Legal

Pavel Boček
Paralegal

  • bocek@rowan.legal

Anna-Marie Brychová
Paralegal

  • brychova@rowan.legal

Ondřej Jílek
Paralegal

  • jilek@rowan.legal

Jakub Konáš
Paralegal

  • konas@rowan.legal

Luboš Pfeiffer
Paralegal

  • pfeiffer@rowan.legal

Štěpán Slovák
Paralegal

  • Slovak@rowan.legal