V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL si dobře uvědomujeme, že doprava a logistika představuje v dnešním globalizovaném světě jednu z klíčových oblastí hospodářství – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se také projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy v čele s automatizací řízení apod. Všem těmto otázkám se na odborné a profesionální úrovni věnujeme a pomáháme našim klientům s realizací jejich záměrů, které významně ovlivňují dopravní situaci a efektivitu fungování dopravních služeb v České republice.

Naše kancelář nabízí komplexní právní poradenství jak v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury při přípravě a realizaci významných dopravně-liniových staveb, tak v otázkách nejrůznějších dopravních služeb, telematických řešení a regulatoriky.

Naši klienti se na nás mohou spolehnout při přípravě stavebních děl dopravní infrastruktury, projektů služeb sdílené ekonomiky v podobě carsharingu, bikesharingu, pomáháme také při realizaci zadávacích či koncesních řízení nejrůznějších dopravně-logistických služeb (parkovací stání, dobíjecí stanice, apod.). Věnujeme se rovněž oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících, v rámci které poskytujeme podporu jak městům, obcím a krajům zajišťujícím dopravní obslužnost v jejich územních obvodech, tak dopravcům, kteří příslušné linky obsluhují.

Intenzivně se věnujeme rovněž regulatorním otázkám zejm. v souvislosti s moderními technologiemi jako jsou inteligentní telematické systémy, autonomní mobilita, využití blockchain v dopravě a dalším problémům, prostřednictvím kterých posouváme toto mnohovrstevnaté odvětví vpřed.

Mezi naše klienty patří jak vrcholné veřejnoprávní instituce s místní i celostátní působností a orgány zajišťující rozvoj silniční, železniční, letecké i vodní dopravy na území České republiky, tak významní hráči ze soukromé sféry, kterým pomáháme s realizací jejich projektů v souladu s často nepřehlednou a matoucí legislativou.

Jak můžeme pomoci:

  • Příprava zadávacích podmínek a smluvní dokumentace pro dopravní projekty realizované veřejnými zadavateli včetně nabídkových řízení na veřejné služby v přepravě cestujících. 
  • Administrace zadávacích a nabídkových řízení dle ZZVZ i zákona č. 194/2010 Sb. 
  • Zastupování zadavatelů, případně dodavatelů a dopravců při účasti v zadávacích a nabídkových řízeních, v řízeních před ÚOHS či jiných správních a soudních řízeních. 
  • Regulatorní poradenství, zastupování v rámci licenčních a jiných povolovacích řízení a procesů. 
  • Příprava odborných stanovisek, žádostí, vyjádření, analýz a rozborů. 

Vybrané reference:  

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
Příprava a právní poradenství k jedné z klíčových zakázek pro dopravní podnik města Prahy, jejímž předmětem je zajištění komplexního servisu vlaků metra 81-71M na linkách metra A a B od r. 2021 na dobu 15 let. 

O2
Spolupráce na projektu C-Roads v České republice pro O2 Czech Republicposkytovatele téměř osm miliónů mobilních a pevných linek a dalších ICT služeb. Projekt v ČR je pilotním projektem pro celoevropský C-Roads. Cílem je zlepšit bezpečnost na silnicích v EU a položit základy používání C-ITS systémů a systémů pro automatizované řízení vozidel. 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Vytvoření koncepčního rámce a právního posouzení realizovatelnosti včetně následné přípravy konkrétních zadávacích podmínek a souvisejícího právního poradenství k jedné z klíčových zakázek pro zadavatele ŘSD, jejímž předmětem je rozšíření kapacit truckparků (parkovacích stání pro vozidla mezinárodní kamionové dopravy) formou služby, a to na vybraných úsecích dálniční sítě ČR (bude realizováno veřejnou zakázkou rozdělenou na několik částí). 

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, ŘLP ČR, S.P.
Příprava zasmluvnění projektu Neopteryx, který spočívá v pořízení nového systému pro řízení leteckého provozu na území ČR od Francouzské společnosti Thales 

ŠKODA AUTO DIGILAB
Komplexního smluvní zastřešení a vyjednání smluvní dokumentace pro inovativní dceřinnou společnost největšího výrobce automobilů v ČR s různými smluvními stranami v rámci do té doby v ČR unikátního projektu BeRider, jehož předmětem je zavedení služby sdílených elektrických skútrů v ČR.  

Veřejné služby v přepravě