V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL si dobře uvědomujeme, že doprava a logistika představuje v dnešním globalizovaném světě jednu z klíčových oblastí hospodářství – potřeba přepravy osob i nákladu stále narůstá. I v této oblasti se také projevuje vliv nových technologií jako je elektromobilita, inteligentní dopravní systémy v čele s automatizací řízení apod. Všem těmto otázkám se na odborné a profesionální úrovni věnujeme a pomáháme našim klientům s realizací jejich záměrů, které významně ovlivňují dopravní situaci a efektivitu fungování dopravních služeb v České republice.

Naše kancelář nabízí komplexní právní poradenství jak v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury při přípravě a realizaci významných dopravně-liniových staveb, tak v otázkách nejrůznějších dopravních služeb, telematických řešení a regulatoriky.

Naši klienti se na nás mohou spolehnout při přípravě stavebních děl dopravní infrastruktury, projektů služeb sdílené ekonomiky v podobě carsharingu, bikesharingu, pomáháme také při realizaci zadávacích či koncesních řízení nejrůznějších dopravně-logistických služeb (parkovací stání, dobíjecí stanice, apod.). Věnujeme se rovněž oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících, v rámci které poskytujeme podporu jak městům, obcím a krajům zajišťujícím dopravní obslužnost v jejich územních obvodech, tak dopravcům, kteří příslušné linky obsluhují.

Intenzivně se věnujeme rovněž regulatorním otázkám zejm. v souvislosti s moderními technologiemi jako jsou inteligentní telematické systémy, autonomní mobilita, využití blockchain v dopravě a dalším problémům, prostřednictvím kterých posouváme toto mnohovrstevnaté odvětví vpřed.

Mezi naše klienty patří jak vrcholné veřejnoprávní instituce s místní i celostátní působností a orgány zajišťující rozvoj silniční, železniční, letecké i vodní dopravy na území České republiky, tak významní hráči ze soukromé sféry, kterým pomáháme s realizací jejich projektů v souladu s často nepřehlednou a matoucí legislativou.

Jak můžeme pomoci:

  • Příprava zadávacích podmínek a smluvní dokumentace pro dopravní projekty realizované veřejnými zadavateli včetně nabídkových řízení na veřejné služby v přepravě cestujících
  • Administrace zadávacích a nabídkových řízení dle ZZVZ i zákona č. 194/2010 Sb.
  • Zastupování dodavatelů a dopravců při účasti v zadávacích a nabídkových řízeních
  • Zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či jiných správních a soudních řízeních
  • Regulatorní poradenství, licenční a jiný povolovací řízení a procesy
  • Příprava stanovisek, žádostí, vyjádření, analýz a rozborů na nejvyšší odborné úrovni

Veřejné služby v přepravě