MENU
Rowan Legal

Rowan Legal patří ke špičce v poskytování služeb v oblasti rozhodčího řízenícož dokazuje opakované umístění mezi „velmi doporučované kanceláře“ v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení prestižních zahraničních žebříčků (The Legal 500 a Chambers and Partners). Úspěšně jsme zastupovali klienty v řadě vnitrostátních a zahraničních obchodních arbitráží. Máme bohaté zkušenosti s řešením obchodních sporů dle pravidel ICC, SCC, LCIA, VIAC, RSHKAKČR aj. Naši advokáti se podíleli na řešení či rozhodování významných investičních sporů na základě dohod o ochraně a podpoře investic, a to před ICSID a v ad hoc řízeních (UNCITRAL).  

Miloš Olík, Vilém Podešva a Michal Čáp jsou aktivními rozhodci působícími u různých rozhodčích institucí (ICSID, ICC, VIAC, SCIA, RSHKAKČR aj.). Naši klienti oceňují, že díky rozsáhlým zkušenostem našich advokátů jako rozhodců se stovkami rozhodnutých komplikovaných případů umíme nabídnout unikátní pohled na věc a praktické know-how rozhodců.   

Naším mottem je nejefektivnější způsob řešení sporu při minimalizaci nákladů klienta. 

Jak můžeme pomoci:  

Obchodní arbitráže: 

  • Poradenství vhodného způsobu řešení potenciálního sporu v rámci přípravy smluvní dokumentace s ohledem na konkrétní oblast podnikání klienta. 
  • Právní analýza případu a doporučení procesní strategie. 
  • Jednání s protistranou s cílem urovnat spor smírně, včetně technik negociace a mediace. 
  • Zastupování rozhodčím řízení, řízení o zrušení rozhodčího nálezu, řízení o výkonu rozhodčího nálezu. 
  • Zajištění výkonu zahraničního rozhodčího nálezu. 

Investiční arbitráže: 

  • Poradenství před učiněním investice (analýza odvětví, existující mezinárodní ochrana apod.). 
  • Vyhodnocení, zda došlo k poškození investice hostitelským státem. 
  • Zastoupení klienta při smírném vyřešení sporu s hostitelským státem/zahraničním investorem. 
  • Zastoupení v rozhodčím řízení. 
  • Zastoupení řízení o uznání a výkonu rozhodčího nálezu, řízení o zrušení rozhodčího nálezu. 

Zastupování klientů: 

PŘEDNÍ ČESKÁ BANKOVNÍ INSTITUCE
Úspěšné zastupování klienta v rozhodčím řízení a následně i v řízení o zrušení rozhodčího nálezu proti investiční společnosti, která je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v České republice a na Slovensku, v souvislosti se zánikem bankovní záruky.  

A.J. OOSTERGETEL A T.LAURENTIUS VS. SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Úspěšné zastupování klienta, Slovenskou republiku, v mezinárodní investiční arbitráži vedené podle pravidel UNCITRAL o porušení slovensko-nizozemské bilaterální dohody o ochraně a podpoře investic (BIT), s investory do textilního průmyslu. 

ACHMEA B.V. (EUREKO B.V.) VS. SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Úspěšné zastupování klienta, Slovenskou republikuv mezinárodní investiční arbitráži vedené podle pravidel UNCITRAL o porušení slovensko-nizozemské bilaterální dohody o ochraně a podpoře investic (BIT) ve sporu týkajícím se veřejného zdravotního pojištění. Částka ušetřených finančních prostředků: 65 %, resp. po zrušení nálezu 100 %.  

Jmenování rozhodcem: 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG AND ZAGREBAČKA BANKA D.D. VS. CHORTVATSKO (ICSID CASE NO. ARB/16/31), ADDIKO BANK AG AND ADDIKO BANK D.D. VS. CHORVATSKO (ICSID CASE NO. ARB/17/37),  
Miloš Olík byl Chorvatskou republikou jmenován rozhodcem ve dvou investičních arbitrážích dle pravidel ISCID ve sporech o porušení rakousko-chorvatské bilaterální dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic (BIT). Spory se týkají změny regulace v oblasti bankovních služeb a dluhových nástrojů.  

ICC arbitráž
Miloš Olík byl jmenován rozhodcem ve sporu mezi maďarskou a italskou společností v řízení dle Pravidel pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory (ICC).