MENU
Rowan Legal
  • mekota@rowan.legal

Jan Měkota je vedoucím advokátem soutěžní specializace ROWAN LEGAL. V rámci této specializace Jan Měkota odpovídá za mandáty spojené se všemi odvětvími soutěžního práva. Jan Měkota tak mimo jiné vede projekty týkající se spojování soutěžitelů včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí. Rovněž poskytuje komplexní právní poradenství klientům ROWAN LEGAL ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod či v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelům v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu. Pro tyto klienty Jan připravoval rovněž řadu školení zaměřených na jednání a povinnosti spojené s místním šetřením či deliktní odpovědnost spojenou s kartelovým právem. Součástí agendy soutěžní specializace vedené Janem Měkotou je rovněž poradenství a zastupování spojené se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva či s problematikou regulace veřejné podpory.

V kartelových věcech a oblasti zneužití dominance Jan Měkota vedle preventivní činnosti spočívající v každodenním poradenství a přípravě compliance manuálů zastupoval a zastupuje celou řadu klientů v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V kartelové oblasti Jan Měkota těží ze své hluboké znalosti prostředí veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Zastupuje provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google (2020– doposud)

Vede právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení vedeném Evropskou komisí ohledně možného poskytnutí nedovolené veřejné podpory v souvislosti se stanovením podmínek aukce kmitočtových pásem pro 5 G sítě (2020– doposud)

Zastupuje klienty působící v odvětví elektromontážních prací a energetického stavitelství v řízení před českými i zahraničními soutěžními orgány. Úspěšně vedl zastupování klientů EGEM a PROFI EMG v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody v zakázce provozovatele distribuční soustavy, kde bylo dosaženo zastavení řízení bez jakýchkoli sankcí či negativních následků (2018– doposud)

Zastupuje předního světového výrobce síťových technologií v šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci souladu podmínek partnerského programu (systému selektivní distribuce) z hlediska soutěžního i zakázkového práva (2020– doposud)

Vedl právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody (2018– doposud)

Poskytuje průběžné poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže ve věcech v hodnotě dosahující řádu desítek milionů Kč přednímu světovému dodavateli ekonomických informačních systémů (2017– doposud).

Podílel se na analýze proveditelnosti realizace projektu výstavby nové budovy radnice v hodnotě stovek milionů korun a navazujícím právním posouzení identifikovaných variant včetně posouzení možnosti vypořádat se s právními aspekty vlastnického práva k pozemku určenému k výstavbě v rámci soutěžního dialogu pro klienta Městská část Praha 12 (2015).

Poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a smluvního zajištění realizace veřejné zakázky na pořízení informačního systému na řízení terénních pracovníků v hodnotě desítek milionů korun pro významného provozovatele elektrické distribuční soustavy (2015–2016).

Poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a smluvního zajištění realizace veřejných zakázek na uzavření rámcových smluv v oblasti projektování a realizace elektromontážních prací v celkové předpokládané hodnotě dosahující jednotek miliard korun pro významného provozovatele elektrické distribuční soustavy (2015–2016).

Poskytoval právní poradenství v řízení o přezkoumání postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky zadavatele Česká televize „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, zadávané v soutěžním dialogu, s hodnotou okolo 200 mil. Kč bez DPH před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Titul: Zahájení zadávacího řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění – zjednodušení procesu nebo zbytečné prodloužení zadávacího řízení? (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (2.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (1.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2015

Titul: Dokumentace ke splnění kvalifikace po lhůtě
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Vázanost uchazeče podanou nabídkou (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Co bude nového ve veřejných zakázkách (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 12/2013

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2011 obhajobou diplomové práce
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: se zaměřením na oblast  hospodářské soutěže

  • Partner (07/2022 – současnost)
  • Managing Associate (10/2019 – 06/2022)
  • Associate (08/2017 – 09/2019)
  • Junior Lawyer (09/2013 – 07/2017)

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Období: 05/2012 – 08/2013
Pozice: Právník

Společnost: Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Období: 03/2011–04/2012
Pozice: Právník