Rowan Legal
  • mekota@rowan.legal

Jan Měkota je specialistou v oblasti veřejných investic v rámci všech odvětví, ve kterých advokátní kancelář ROWAN LEGAL působí. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.

Jan Měkota má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, projektové činnosti ve výstavbě, veřejných služeb apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory mnoha uchazečům o významné veřejné zakázky zadávané v České republice. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a má mimo jiné zkušenosti také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Vedle právních služeb bezprostředně souvisejících s problematikou zadávacích řízení se Jan věnuje komplexnímu právnímu poradenství souvisejícímu s administrací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V této oblasti má Jan rozsáhlé zkušenosti v řízeních, jejichž předmětem je krácení či odnětí dotace, a to ve všech fázích a před všemi participujícími orgány (poskytovatelé dotací, Auditní orgán, finanční úřady, soudy ve správním soudnictví apod.).

Vedle problematiky veřejných investic se Jan specializuje rovněž na oblast ochrany hospodářské soutěže. Tato specializace zahrnuje jak poradenství a zastupování v řízeních ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod, tak poradenství v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelů v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu.

Jan Měkota se specializuje rovněž na právní poradenství v oblasti právních vztahů k nemovitým věcem a souvisejících závazkových právních vztahů. V rámci své praxe se Jan Měkota také angažoval při přípravě komplexní smluvní dokumentace pro účely činnosti profesionálního cyklistického oddílu (jak profesionální smlouvy se sportovci, tak smlouvy související s marketingovou činností).

Jan Měkota je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek.

Zastupuje provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google (2020– doposud)

Vede právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení vedeném Evropskou komisí ohledně možného poskytnutí nedovolené veřejné podpory v souvislosti se stanovením podmínek aukce kmitočtových pásem pro 5 G sítě (2020– doposud)

Zastupuje klienty působící v odvětví elektromontážních prací a energetického stavitelství v řízení před českými i zahraničními soutěžními orgány. Úspěšně vedl zastupování klientů EGEM a PROFI EMG v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody v zakázce provozovatele distribuční soustavy, kde bylo dosaženo zastavení řízení bez jakýchkoli sankcí či negativních následků (2018– doposud)

Zastupuje předního světového výrobce síťových technologií v šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci souladu podmínek partnerského programu (systému selektivní distribuce) z hlediska soutěžního i zakázkového práva (2020– doposud)

Vedl právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody (2018– doposud)

Poskytuje průběžné poradenství v oblasti ochrany hospodářské soutěže ve věcech v hodnotě dosahující řádu desítek milionů Kč přednímu světovému dodavateli ekonomických informačních systémů (2017– doposud).

Podílel se na analýze proveditelnosti realizace projektu výstavby nové budovy radnice v hodnotě stovek milionů korun a navazujícím právním posouzení identifikovaných variant včetně posouzení možnosti vypořádat se s právními aspekty vlastnického práva k pozemku určenému k výstavbě v rámci soutěžního dialogu pro klienta Městská část Praha 12 (2015).

Poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a smluvního zajištění realizace veřejné zakázky na pořízení informačního systému na řízení terénních pracovníků v hodnotě desítek milionů korun pro významného provozovatele elektrické distribuční soustavy (2015–2016).

Poskytuje komplexní právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek a smluvního zajištění realizace veřejných zakázek na uzavření rámcových smluv v oblasti projektování a realizace elektromontážních prací v celkové předpokládané hodnotě dosahující jednotek miliard korun pro významného provozovatele elektrické distribuční soustavy (2015–2016).

Poskytoval právní poradenství v řízení o přezkoumání postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky zadavatele Česká televize „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, zadávané v soutěžním dialogu, s hodnotou okolo 200 mil. Kč bez DPH před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Titul: Zahájení zadávacího řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění – zjednodušení procesu nebo zbytečné prodloužení zadávacího řízení? (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (2.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (1.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2015

Titul: Dokumentace ke splnění kvalifikace po lhůtě
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Vázanost uchazeče podanou nabídkou (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Co bude nového ve veřejných zakázkách (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 12/2013

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2011 obhajobou diplomové práce
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: se zaměřením na oblast veřejných investic a hospodářské soutěže

  • Managing Associate
  • Associate, 08/2017-současnost
  • Junior Lawyer, 09/2013–07/2017

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Období: 05/2012–08/2013
Pozice: Právník

Společnost: Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Období: 03/2011–04/2012
Pozice: Právník