MENU
Rowan Legal
  • harnach@rowan.legal

Jiří Harnach je specialistou na procesní právo veřejných zakázek a na oblast veřejných investic obecně. V rámci kanceláře ROWAN LEGAL je hlavním garantem procesního poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to ve všech krocích navazujících na rozhodování zadavatele, při zastupování v rámci správního řízení před ÚOHS a před správními soudy.

Jiří Harnach má hluboké, téměř 20leté zkušenosti s právem veřejných zakázek a poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, a to v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví, dopravy, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s přípravou zadávacích podmínek a nabídek.

Jiří Harnach hojně publikuje v odborných periodikách práva veřejných zakázek, vystupuje na odborných konferencích, pracovních stolech, webinářích a podobně, a je rovněž spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek z roku 2016.

Mezi další oblasti práva, kterým se Jiří aktivně věnuje, lze zařadit obecně správní právo, právo svobodného přístupu k informacím a legislativní proces.

Právní zastoupení a komplexní právní podpora hlavního města Prahy při nastavení nového konceptu zajišťování správy veřejného osvětlení na území hlavního města prostřednictvím tzv. „in-house“ spolupráce, a to včetně zastupování v správních a soudních řízeních vedených s předchozím poskytovatelem těchto služeb, společností z koncernu ELTODO. Hodnota sporu cca 166 mil. Kč bez DPH.

Vedení zadávacích řízení Dopravního podniku hlavního města Prahy na dílčí přípravné práce výstavby metra D a výstavbu metra D.

Právní zastoupení společnosti Skytoll CZ ve věci prodloužení smlouvy na provozování elektronického mýta v roce 2016.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Česká republika – Ministerstvo zemědělství, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Městská část Praha 8 související se zadáním veřejné zakázky „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávané v soutěžním dialogu a s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH. Koordinoval následnou procesní obranu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu zemědělství jako žalobci, v rámci soudních řízení vedených Nejvyšším správním soudem (5 Afs 42/2012 a 5 Afs 43/2012), proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v rámci kterých tento soud vydal průlomové rozsudky ohledně možnosti užít jednací řízení bez uveřejnění, kterými zároveň dotčenému ministerstvu vyhověl v plném rozsahu.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Superpočítač – Velký cluster“ formou soutěžního dialogu (se zahraničními uchazeči a částečně v anglickém jazyce) s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel na vyhotovení komplexních zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterým bylo zasmluvněno splnění projektu Centra excelence IT4Innovations financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a realizace tzv. superpočítačového centra ojedinělého v rámci ČR a dále komplexní administraci. Předmětem bylo pořízení komplexní technické výzkumné infrastruktury v oblasti „supercomputingu“.

 

Titul: Formalismus už není v módě, aneb co bychom v novele rádi viděli
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2020

Titul: Nová skrytá diskriminace – umíme se jí bránit?
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2019

Titul: Předběžná opatření jako záruka efektivního přezkumu – zpráva o aktuální situaci
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2019

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Doručování námitek do datové schránky – návrat do pravěku?
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2015

Titul: Veřejná zakázky v praxi
Vydavatel: Aréna názorů
Datum vydání: 2015

Titul: Protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách rok poté
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 05/2013

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb. (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Elektronická verze ASPI

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obdob: ukončeno 2000 složením státních zkoušek
Obor studia: Právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Counsel (07/2021 – současnost)
  • Managing Associate (10/2011 – 06/2021)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice:

  • Člen rozkladové komise předsedy ÚOHS (05/2001 – 09/2011)
  • Ředitel Legislativně-právního odboru ÚOHS (05/2009 – 09/2011)
  • Tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS na úseku veřejných zakázek (05/2001 – 04/2009)