MENU
Rowan Legal
  • duffek@rowan.legal

Lukáš Duffek je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím.

Lukáš má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenčních sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Dále se aktivně věnuje právu trestnímu, v němž poskytuje jak poradenství v oblasti prevence, tzv. trestněprávní compliance, tak i jako obhájce, zejména v případech závažné hospodářské a zakázkové trestné činnosti.

Důležitou součástí jeho činnosti je také obchodní mediace, při níž působí buď jako mediátor, případně jako zástupce strany sporu.

Specifickou součástí Lukášovy práce je agenda rodinného práva, zejména rozvodů a úpravy vztahů k dětem, v nichž uplatňuje své vyjednávací a mediační schopnosti.

Ve všech uvedených oblastech publikuje a přednáší.

Zastupoval zhotovitele, významnou společnost zajišťující dodávky technického zařízení budov, jako žalobce ve sporu o přibližně 37 mil. Kč vyplývajícím ze smlouvy o dílo na provedení stavebních prací.

V rozhodčím řízení zastupoval velkou stavební společnost ve sporu z výstavby dálničního tělesa v hodnotě více než 4,5 mld. Kč.

Zastupoval Ministerstvo pro místní rozvoj ve sporu o náhradu škody z titulu poškozování dobrého jména a dobré pověsti právnické osoby (meritum sporu byla výplata pojistného z povinného pojištění cestovních kanceláří).

Zastupoval žalovaného poskytovatele reklamních ploch, společnost Outdoor akzent s.r.o., ve sporu o náhradu škody ve formě ušlého zisku v hodnotě přes 46 mil. Kč, plynoucího z porušení smlouvy o poskytování reklamních ploch.

Zastupoval žalovaného uživatele informačního systému, AGROSTROJ Pelhřimov a.s., ve sporu z neúspěšné implementace informačního systému dodavatelem u klienta, a to v hodnotě jednotek milionů korun.

Zastupoval společnost STES a.s. ve sporu o zaplacení pokuty v hodnotě téměř 4 mil. Kč s příslušenstvím, o jejímž uložení bylo rozhodnuto občanským sdružením. Předmětem sporu je zároveň platnost postoupení pohledávky mající titul v uložené pokutě a platnost zápočtu proti této pokutě.

MojeBody.cz spol. s r.o. – Zastupování poškozených žalobců ve sporu o žalobě z titulu nekalosoutěžního jednání v oblasti poskytování věrnostních programů renomovaným bankám a obchodním společnostem.

Poskytuje právní služby společnosti NESS Czech s.r.o., kterou zastupuje v několika sporech z oblasti implementace IT řešení, vč. zastupování v rozhodčím řízení.

Zastupoval žalobce, společnost CHAPS spol. s r.o., v několika řízeních o žalobě z titulu nekalosoutěžního jednání a z důvodu porušování autorských práv, spočívající v neoprávněném vytěžování databáze poškozeného žalobce a zneužíváním jeho služeb za účelem dosažení prospěchu.

Zastupoval společnost CHAPS spol. s r. o. ve dvou řízeních o žalobě proti nečinnosti s vyřízením žádosti o poskytnutí informací před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, návazně ve třech řízeních před Ústavním soudem.

Zastupoval žalobce, AŽD Praha s.r.o., v 10 soudních sporech s obdobným skutkovým základem z oblasti stavebnictví / nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody.

Zastupoval žalované Ministerstvo průmyslu a obchodu v řízení dle soudního řádu správního o kasační stížnosti ve věci odnětí, respektive krácení přiznané dotace.

Poskytoval poradenství zadavateli Hlavní město Praha v souvislosti s projekty v oblasti informačních technologií (řešení sporů ohledně projektu Opencard) v souvislosti s projektem převzetí veřejného osvětlení do vlastní správy – zastupování v nekalosoutěžních sporech.

Poskytoval poradenství zadavateli Hlavní město Praha proti investorovi ve sporu o náhradu zmařené investice ve výši více než 305 mld. Kč.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: doktor práv (JUDr.), 2013
Obor: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Období: magistr práv (Mgr.), 2008
Obor: Právo a právní věda

Škola: Policejní akademie České republiky,
Obor bezpečnostně právní studia
Období: bakalář (Bc.), 2003

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice (pro oblast řešení sporů a vedoucí týmu řešení sporů):

  • Partner 06/ 2020–současnost
  • Managing Associate 04/2019–06/ 2020
  • Senior Associate, 09/2012–03/2019
  • Junior Lawyer, 09/2008–09/2012

Společnost: Advokátní kancelář JUDr. Anna Stará
Pozice: Paralegal