Rowan Legal
  • mekota@rowan.legal

Jan Měkota je specialistou v oblasti veřejných investic v rámci všech odvětví, ve kterých advokátní kancelář ROWAN LEGAL působí. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.

Jan Měkota má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, projektové činnosti ve výstavbě, veřejných služeb apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory mnoha uchazečům o významné veřejné zakázky zadávané v České republice. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a má mimo jiné zkušenosti také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Vedle právních služeb bezprostředně souvisejících s problematikou zadávacích řízení se Jan věnuje komplexnímu právnímu poradenství souvisejícímu s administrací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V této oblasti má Jan rozsáhlé zkušenosti v řízeních, jejichž předmětem je krácení či odnětí dotace, a to ve všech fázích a před všemi participujícími orgány (poskytovatelé dotací, Auditní orgán, finanční úřady, soudy ve správním soudnictví apod.).

Vedle problematiky veřejných investic se Jan specializuje rovněž na oblast ochrany hospodářské soutěže. Tato specializace zahrnuje jak poradenství a zastupování v řízeních ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod, tak poradenství v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelů v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu.

Jan Měkota se specializuje rovněž na právní poradenství v oblasti právních vztahů k nemovitým věcem a souvisejících závazkových právních vztahů. V rámci své praxe se Jan Měkota také angažoval při přípravě komplexní smluvní dokumentace pro účely činnosti profesionálního cyklistického oddílu (jak profesionální smlouvy se sportovci, tak smlouvy související s marketingovou činností).

Jan Měkota je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek.

Jan Měkota je vedoucím advokátem soutěžní specializace ROWAN LEGAL. V rámci této specializace Jan Měkota vede projekty týkající se spojování soutěžitelů včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí. Jan Měkota rovněž poskytuje komplexní právní poradenství klientům ROWAN LEGAL ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod či v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelů v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu. Pro tyto klienty Jan připravoval rovněž řadu školení zaměřených na jednání a povinnosti spojené s místním šetřením či deliktní odpovědnost spojenou s kartelovým právem.

V kartelových věcech a oblasti zneužití dominance Jan Měkota vedle preventivní činnosti spočívající v každodenním poradenství a přípravě compliance manuálů zastupoval a zastupuje celou řadu klientů v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V kartelové oblasti Jan Měkota těží ze své hluboké znalosti prostředí veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Titul: Zahájení zadávacího řízení odesláním předběžného oznámení k uveřejnění – zjednodušení procesu nebo zbytečné prodloužení zadávacího řízení? (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (2.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: Subjektivní hodnotící kritéria v rozhodovací praxi ÚOHS (1.)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2016

Titul: K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu (spoluautor)
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2015

Titul: Dokumentace ke splnění kvalifikace po lhůtě
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Vázanost uchazeče podanou nabídkou (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2014

Titul: Co bude nového ve veřejných zakázkách (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 12/2013

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát/ Managing Associate
08/2017 – současnost

09/2013 – 07/2017 – koncipient

Společnost: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pozice: Právník
Období: 05/2012 – 08/2013

Společnost: Katastrální úřad pro Královehradecký kraj
Pozice: Právník
Období: 03/2011 – 04/2012