Rowan Legal
  • harnach@rowan.legal

Jiří Harnach je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to zejména při posuzování a hodnocení nabídek a navazujících procesních kroků.

Jiří Harnach má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při obhajobě zájmů zadavatelů i uchazečů v procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve správním soudnictví, a to v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví, dopravy, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s přípravou zadávacích podmínek a nabídek.

Mezi další oblasti práva, kterým se Jiří aktivně věnuje, lze zařadit obecně správní právo, právo svobodného přístupu k informacím a legislativní proces.

Jiří Harnach je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti novelizací zákona o veřejných zakázkách.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Česká republika – Ministerstvo zemědělství, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Městská část Praha 8, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“, zadávané v soutěžním dialogu a s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH. Koordinoval následnou procesní obranu před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zastupoval společnost CHAPS s. r. o. ve dvou řízeních o žalobě proti nečinnosti s vyřízením žádosti o poskytnutí informací před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, který dal v plném rozsahu za pravdu klientovi, zrušil předchozí rozsudky Krajského soudu a řízení zastavil.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu zemědělství jako žalobci, v rámci soudních řízení vedených Nejvyšším správním soudem (5 Afs 42/2012 a 5 Afs 43/2012), proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v rámci kterých tento soud vydal průlomové rozsudky ohledně možnosti užít jednací řízení bez uveřejnění, kterými zároveň dotčenému ministerstvu vyhověl v plném rozsahu.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Superpočítač – Velký cluster“ formou soutěžního dialogu (se zahraničními uchazeči a částečně v anglickém jazyce) s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH. Předmětem bylo pořízení komplexní technické výzkumné infrastruktury v oblasti „supercomputingu“.

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2016

Titul: Doručování námitek do datové schránky – návrat do pravěku?
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 2015

Titul: Veřejná zakázky v praxi
Vydavatel: Aréna názorů
Datum vydání: 2015

Titul: Protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách rok poté
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 05/2013

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb. (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Elektronická verze ASPI

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Vedoucí advokát
Období: 10/2011 – současnost
Popis pracovní pozice: Advokát se zaměřením na právo veřejných investic

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice:

  • Člen rozkladové komise předsedy ÚOHS (05/2001 – 09/2011)
  • Ředitel Legislativně-právního odboru ÚOHS (05/2009 – 09/2011)
  • Tajemník rozkladové komise předsedy ÚOHS na úseku veřejných zakázek (05/2001 – 04/2009)

Období: 04/2001 – 09/2011