MENU
Rowan Legal
  • mlicko@rowan.legal

David Mlíčko se v rámci týmu ROWAN LEGAL specializuje zejména na oblast veřejných investic, v jejímž rámci působí jako vedoucí specializace Energetika (vodárenství, energie, odpady). Vedle této specializace se orientuje rovněž na zakázkovou a smluvní problematiku v oblasti IT, stavebnictví, dopravy a dalších. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování, včetně námitek a navazujícího správního řízení.

David má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech, jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory mnoha uchazečům o významné veřejné zakázky zadávané v České republice. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek.

David absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je rovněž absolventem oboru politologie na Uppsala Universitet ve Švédsku. Problematikou zadávání veřejných zakázek se David soustavně zabývá od r. 2004, účastnil se práce poradních orgánů EU a WTO, působil jako expert nominovaný Evropskou komisí k posouzení stavu přípravy Bulharska a Rumunska v oblasti harmonizace práva veřejných zakázek před jejich vstupem do EU a jako expert twinningového projektu působil v Chorvatsku. Má zkušenosti ze státní správy včetně oblasti legislativy (patří ke spoluautorům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Česká rozvojová agentura – komplexí poradenství v oblasti nastavení zadávacích řízení v oblasti rozvojových projektů, příprava zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky v oblasti čištění odpadních vod se smluvními podmínkami založenými na žluté knize FIDIC.

Severočeská vodárenská společnost a.s., projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“. V rámci této právní služby se podílí na poskytování komplexní právní služby související s realizací uvedeného projektu s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Severočeská vodovody a kanalizace, – zpracování analýz na různá témata v oblasti vodohospodářství (odběratelské smlouvy, ochranná pásma, odpovědnost za zajištění odtoku srážkových vod a další)

Ředitelství silnic a dálnic – poradenství v souvislosti s projekty výstavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury. V rámci této právní služby poskytuje klientovi služby spočívající v poradenství v oblasti veřejných zakázek a smluvních aspektů projektů, jakož i právní analýzy.

Řízení letového provozu České republiky – řídil a aktivně se podílel na vytvoření metodiky pro zadávání veřejných zakázek v oblasti IT pro klienta.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – zajišťoval komplexní poradenství klientovi v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek koncesního řízení na zajištění služeb zpracování žádostí o krátkodobá víza v Ázerbájdžánu.

Pro zahraničního klienta v oblasti výroby železničních vozidel poskytuje komplexní poradenství v souvislosti s jeho účastí v českých zadávacích řízeních.

Pro klienta Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. zajišťoval komplexní revizi zadávacích podmínek (vč. smluvních podmínek) veřejné zakázky na podporu a rozvoj síťové infrastruktury datových center.

Podílí se a dříve se podílel na poskytování komplexního právního poradenství týkajícího se řady veřejných zakázek pro klienta Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, např. v oblasti služeb bezkontaktního nákupu jízdenek, obnovy vozového parku nebo rozvoje pražského metra.

Poskytoval právní poradenství v oblasti smluvního zajištění produkčních služeb při zajištění vysílání z LOH Rio de Janeiro 2016, zastupoval klienta v obchodním sporu z koprodukční smlouvy nebo v oblasti nekalé soutěže.

Poskytoval komplexní právní poradenství vč. smluvního zabezpečení při zadávání široké řady veřejných zakázek v oblasti IT (pořizování HW, maintenance/rozvoj SW, vývoj SW, komplexní systémy vč. ERP), technologií (obnovy UPS, obnova/rozšiřování chladicích zařízení, televizní technologie), služeb (ubytování, přeprava, úklidové, projekční služby apod.), stavebních prací i v případě koncese malého rozsahu na zajištění vydávání časopisu.

Titul: Fórum názorů – Vendor Lock-in
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2019

Titul: Změna v základních kvalifikačních předpokladech – novela zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 423/2010 Sb
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 1/2011

Titul: Opět k otázce přezkumu veřejných zakázek malého rozsahu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 04/2010

Titul: Přehled a stav legislativy týkající se veřejných zakázek, základ úpravy
Vydavatel:Veřejné zakázky
Datum vydání: 2007

Titul: Vývoj právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve světle nově připravovaného zákona
Vydavatel:Veřejné zakázky
Datum vydání: 2006

 

Vzdělání

Škola: Uppsala Universitet
Období: ukončeno 2003
Obor studia: Statsvetenskamp, titul filosofie magister

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Období: ukončeno 2001, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Období: ukončeno 2000, titul Bc.
Obor studia: Politologie a mezinárodní vztahy

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období: 2017 – současnost

Společnost: Česká televize
Pozice: Právník
Období: 2013 – 2017

Společnost: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Koncipient
Období: 2010 – 2013