MENU
Rowan Legal

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí hned několik významných a zkušených rozhodců. Kromě zastupování klientů v pozici právních zástupců tito rozhodci získali bohaté zkušenosti rozhodováním stovek vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích kauz.

Naši rozhodci rozhodovali spory vedené jak podle ad hoc rozhodčích pravidel (např. Rozhodčí pravidla komise OSN pro mezinárodní právo UNCITRAL), tak i podle pravidel různých stálých rozhodčích institucí, mezi něž patří Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovsky súd pri SOPK, Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Švédská obchodní komora (SCC), Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA), či Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum (VIAC).

 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Miloš Olík působil jako rozhodce ve více než 180 arbitrážních řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (The London Court of International Arbitration – LCIA, Vienna International Arbitral Center – VIAC, Hong Kong International Arbitration Centre – HKIAC, International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Miloš Olík je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.

Miloš Olík je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky – spotřebitelské spory

The London Court of International Arbitration (LCIA)

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)

Vienna International Arbitral Center (VIAC)

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Miloš Olík je členem Českého institutu pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA).

 

JUDr. Vilém Podešva, LL.M.

Vilém Podešva se jako rozhodce profiluje především v oblasti sportovního práva. Dále participuje na řešení sporů zejména v rámci veřejného sektoru a podílel se na řadě kauz, jejichž předmětem bylo narovnávání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku plnění poskytnutého v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, a to ve formě smírčího řízení, případně navazujících rozhodčích řízení.

Vilém Podešva je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

 

JUDr. Martin Janoušek

Martin Janoušek se v oblasti řešení sporů podílel na zastupování Slovenské republiky v investičních sporech, úspěšně zastupoval klienty v mezinárodní i národní arbitráži i před národními soudy. Rozhoduje spory jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR a Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. Je rovněž spoluautorem Komentáře k Zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů vydaném Wolters Kluwer.

Martin Janoušek je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky

Sbor rozhodů Fotbalové asociace České republiky

 

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Michal Nulíček má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými regulátory, jinými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Zaměřuje se také na rozhodčí řízení a regulační činnost jako rozhodce nebo právní zástupce. Je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je členem CIArb (Chartered Institute of Arbitrators), IAPP (International Association of Privacy Professionals) a je držitelem certifikátu CIPP/E (Certified Privacy Professional).

Michal Nulíček je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky

Chartered Institute of Arbitrators

International Association of Privacy Professionals