Rowan Legal

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí hned několik významných a zkušených rozhodců. Kromě zastupování klientů v pozici právních zástupců tito rozhodci získali bohaté zkušenosti rozhodováním stovek vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích kauz.

Naši rozhodci rozhodovali spory vedené jak podle ad hoc rozhodčích pravidel (např. Rozhodčí pravidla komise OSN pro mezinárodní právo UNCITRAL), tak i podle pravidel různých stálých rozhodčích institucí, mezi něž patří Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovsky súd pri SOPK, Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Švédská obchodní komora (SCC), Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA), či Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum (VIAC).

 

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Miloš Olík působil jako rozhodce ve více než 160 arbitrážních řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (The London Court of International Arbitration – LCIA, Vienna International Arbitral Center – VIAC, Hong Kong International Arbitration Centre – HKIAC, International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Miloš Olík je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.

Miloš Olík je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky – spotřebitelské spory

The London Court of International Arbitration (LCIA)

Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)

Vienna International Arbitral Center (VIAC)

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Miloš Olík je členem Českého institutu pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA).

JUDr. Martin Janoušek

Martin Janoušek působí jako rozhodce především ve sporech týkajících se obchodních vztahů a sportovního práva. Je zároveň aktivním autorem či spoluautorem řady publikací, které pojednávají o rozhodčím řízení. Spolu s dalšími rozhodci se podílel na přípravě komentáře k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Martin Janoušek je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

 

 

JUDr. Vilém Podešva, LL.M.

Vilém Podešva se jako rozhodce profiluje především v oblasti sportovního práva. Dále participuje na řešení sporů zejména v rámci veřejného sektoru a podílel se na řadě kauz, jejichž předmětem bylo narovnávání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku plnění poskytnutého v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, a to ve formě smírčího řízení, případně navazujících rozhodčích řízení.

Vilém Podešva je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky