MENU
Rowan Legal
  • podesva@rowan.legal

Vilém Podešva je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.

Vilém Podešva vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru – podílel se mj. na investičních projektech v oblasti administrativních budov, parkovacích prostor, zdravotnictví, sociálních služeb či dopravní infrastruktury, na informatizaci veřejné správy, projektech v oblasti obranného průmyslu či různých služeb. Dále realizoval řadu projektů v regulovaných odvětvích, zejména v souvislosti s provozními modely a transformacemi v oblasti vodárenství, energetiky, teplárenství či odpadového hospodářství.

V rámci své praxe zastupoval též množství subjektů v hospodářsko-soutěžních kauzách (antitrust i spojování soutěžitelů) a při posuzování veřejných podpor v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, správními soudy ČR či Evropskou komisí.

Vilém Podešva je od roku 2006 členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek, od prosince 2019 je též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech hospodářské soutěže. Od roku 2016 je rovněž členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a od roku 2022 členem Sekce životního prostředí Hospodářské komory ČR.

Zastupuje provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google (2020–doposud).

Vede právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení vedeném Evropskou komisí ohledně možného poskytnutí nedovolené veřejné podpory v souvislosti se stanovením podmínek aukce kmitočtových pásem pro 5 G sítě (2020–doposud).

Zastupuje klienty působící v odvětví elektromontážních prací a energetického stavitelství v řízení před českými i zahraničními soutěžními orgány. Úspěšně vedl zastupování klientů EGEM a PROFI EMG v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody v zakázce provozovatele distribuční soustavy, kde bylo dosaženo zastavení řízení bez jakýchkoli sankcí či negativních následků (2018–doposud).

Vedl právní tým podílející se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody (2018–doposud).

Průběžně poskytuje poradenství při tvorbě, implementaci a fungování compliance programů zaměřených na oblast trestního práva a práva hospodářské soutěže společnostem spadajícím do významného českého holdingu sdružujícího dodavatele působící především v oblasti projektování a staveb v energetice, odpadového hospodářství a v oblasti výroby prostředků hromadné dopravy (2016–doposud).

Poskytoval právní poradenství týkající se postupu vůči konkurentovi zneužívajícímu své dominantní postavení ve všech oblastech práva souvisejících s ochranou hospodářské soutěže včetně řízení o náhradu škody v řádu stovek milionů Kč klientovi z řad železničních přepravců (2016–2019).

Poskytoval právní poradenství týkající se možného zneužití dominantního postavení s potenciální hodnotou souvisejících sporů v řádu miliard Kč přednímu operátorovi poskytujícímu telekomunikační služby (2017–2019).

Podílel se na zastupování v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody v oblasti odpadového hospodářství, v němž hrozilo uložení sankce ve výši stovek milionů Kč. Zastupování skončilo plným úspěchem klienta, když došlo k zastavení správního řízení, aniž by bylo konstatováno porušení zákona, natož uložena jakákoli sankce (2016–2017).

Podešva V., Sommer L., Votrubec J., Flaškár M., Harnach J., Měkota J., Janoušek M.: Zákon o zadávání veřejných zakázek – komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2016

Lavický P. a kol. Poznámkové vydání k zákonu o zvláštních řízeních, § 323 až 331 – Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015

ASPI Navigátor Veřejné zakázky, 2017, spoluautor

Podešva V., Olík M., Janoušek M., Stránský J.: Zákon o veřejných zakázkách, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, spoluautor (Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb., elektronická verze do ASPI)

Podešva V., Seménková D., Sommer L., Strelička J.: Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, spoluautor

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2001
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Nottingham-Trent University, Brno International Business School, 2009
Obor studia: International business LL.M.

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (01/2006–současnost)
  • Advokátní koncipient / Junior Lawyer (09/2003–12/2005)

Společnost: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pozice: Ředitel odboru (09/2001–08/2003)