MENU
Rowan Legal
  • orsulik@rowan.legal

David se v týmu ROWAN LEGAL věnuje především oblasti soutěžního práva, v rámci které má zkušenosti s poskytováním právní podpory klientům v celém spektru soutěžně-právních aspektů. V rámci této specializace se David podílí na poskytování právního poradenství klientům ve věcech zakázaných (kartelových) dohod a zneužívání dominantního postavení, ať již v souvislosti s jejich každodenní obchodní činností, nebo při přípravě a vývoji nových produktů. David se dále podílí také na zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí, a to jak v řízeních týkajících se spojování soutěžitelů, tak v řízeních o zakázaných (kartelových) dohodách a zneužití dominantního postavení. Klienti, jimž David poskytuje právní poradenství v otázkách práva hospodářské soutěže, působí zejména v oblasti informačních technologií, bankovnictví či farmacie.

Vedle soutěžního práva se David specializuje také na oblast bankovního a finančního práva, v rámci které se David zaměřuje především na právní aspekty spojené s realizací inovativních řešení ve finančním sektoru. David má zejména zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti regulace platebních služeb se zaměřením na implementaci požadavků směrnice PSD2, a to klientům z řad bankovních i nebankovních poskytovatelů platebních služeb.

V rámci této specializace se však David aktivně věnuje také právnímu poradenství v souvislosti s regulací poskytování spotřebitelských úvěrů, služeb v oblasti kapitálových trhů, investičních fondů, nebo v otázce plnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML).

Podílí se na zastupování provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google.

Podílí se na zastupování významného poskytovatele služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody, v němž hrozí uložení sankce ve výši přesahující sto milionů Kč.

Podílí se na zastupování klienta působícího v oblasti odpadového hospodářství v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody.

Podílel se na poskytování právního poradenství CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozující bankovní registr klientských informací (BRKI) v souvislosti s novým smluvním nastavením fungování BRKI a jeho souladu s právní úpravou hospodářské soutěže.

Podílel se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody.

Podílel se na poskytování právního poradenství týkajícího se možného zneužití dominantního postavení s potenciální hodnotou souvisejících sporů v řádu miliard Kč přednímu operátorovi poskytujícímu telekomunikační služby.

Podílel se na zastupování českého poskytovatele telekomunikačních služeb při podání námitek proti spojení, jehož povolení bylo předmětem řízení před Evropskou komisí.

Podílel se a podílí na poskytování komplexního právního poradenství České bankovní asociaci v souvislosti s legislativní fází unikátního projektu SONIA / BankID.

Podílí se na poskytování právního poradenství bankám v souvislosti s implementační fází unikátního projektem SONIA / BankID.

Podílí se na poskytování právního poradenství čtyřem z nejvýznamnějších bank na českém trhu v souvislosti s unikátním projektem Národního rozvojového fondu.

Podílí se na poskytování právního poradenství významné české bance, zejména v souvislosti s implementací požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č.  1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, jakož ale i v otázkách regulace bankovního outsourcingu nebo poskytování spotřebitelských úvěrů.

Podílí se na poskytování komplexního právního poradenství významné české FinTech společnosti v souvislosti s jí provozovanou investiční platformou. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze projektu z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce (zejm. regulace v oblasti platebních služeb a podnikání na kapitálových trzích) a souvisejícího nastavení fungování investiční platformy, vč. zajištění komunikace s relevantními orgány dohledu (zejm. ČNB a FAÚ), jakož i na přípravě kompletní smluvní dokumentace.

Poskytuje komplexní právní poradenství významnému poskytovateli služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to zejména v souvislosti s dopady regulace v oblasti platebních služeb. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze produktů z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce, právní podpoře v souvislosti se získáním relevantního povolení k poskytování regulovaných služeb (vč. otázky možné pasportizace povolení), komunikaci s relevantními orgány dohledu (zejm. ČNB), jakož i na přípravě smluvní dokumentace.

Titul: Tokeny jako cenné papíry – jaký je stav a co lze očekávat?
Vydavatel: e-právo
Datum vydání: 20. 8. 2019, spoluautor

Titul: Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (2. část)
Vydavatel: e-právo
Datum vydání: 15. 3. 2019, spoluautor

Titul: Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (1. část)
Vydavatel: e-právo
Datum vydání: 12. 12. 2018, spoluautor

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Období: 2012–2017; ukončeno složením státní závěrečné zkoušky
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Nottingham Law School, Nottingham Trent University
Období: 09/2016–02/2017; program Erasmus+
Obor studia: Právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (03/2021 – současnost)
  • Junior Lawyer (07/2017 – 02/2021)
  • Paralegal (03/2015 – 06/2017)

Společnost: Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Pozice: Právní asistent
Období: 09/2013 – 11/2014

Společnost: AK GÜRLICH & Co.
Pozice: Právní asistent
Období: 07/2014 – 10/2014

Společnost: AK JUDr. Roman Schneider
Pozice: Právní asistent
Období: 03/2013 – 06/2013