Rowan Legal

Oblast energetiky patří mezi velmi důležitá odvětví českého i evropského průmyslu. Tomu odpovídá i právní úprava, která je rozsáhlá a proměnlivá. Našim klientům z oblasti energetiky proto pomáháme neztratit se v bludišti právní regulace. Zároveň jim poskytujeme komplexní právní poradenství, které se týká i dalších právních oblastí, se kterými se při provozování malých i velkých elektráren či přenosových soustav nebo při prodeji a přeprodeji elektrické energie mohou setkat.

ROWAN LEGAL sleduje vývoj energetických trendů a změny mezinárodní, evropské i národní právní úpravy. Pro klienty z oblasti energetiky dále nabízíme právní servis v oblastech fúzí a akvizic, vzniku a zániku obchodních společností, při uzavírání smluv, při prodeji či nákupu pozemků nebo při jednání se subjekty veřejné správy, včetně ÚOHS.

Právní podporu mohou využít zahraniční i tuzemští investoři a dodavatelé při realizaci projektů výstavby nových energetických zařízení, jejich údržbě i při modernizaci energetické infrastruktury.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se zabývá i problematikou právní úpravy mezinárodní energetické spolupráce a věnuje pozornost i otázkám mezinárodního tranzitu energetických produktů a materiálů a energetické bezpečnosti.

Podobné služby nabízíme i klientům, kteří jsou činní ve vodním či odpadovém hospodářství. Na tyto klienty se kromě zákonné úpravy často vztahuje celá řada podzákonných předpisů, podle kterých musejí upravovat svou činnost.

Mezi naše klienty patří ČEZ, G-Team, ASE a další.

Jak můžeme pomoci:

  • Monitoring právních předpisů a regulačních opatření
  • Zajištění styku s regulačními orgány
  • Sjednávání a sepis smluvní dokumentace
  • Zastupování při jednáních s úřady, zejména v řízeních o udělení licencí či jiných povolení
  • Úprava vztahů mezi výrobci, dodavateli, odběrateli energie a provozovateli sítí
  • Právní asistence při vymáhání pohledávek energetických společností vůči odběratelům, vzniklých například z neoprávněných odběrů energie
  • Právní služby v korporátní oblasti a při nastavování vztahů společností v rámci energetických holdingů
  • Sledování novelizací evropské a národní energetické právní úpravy a dalších zvláštních pravidel regulace