MENU
Rowan Legal

V poradenství v oblasti energetického práva patříme mezi lídry na českém trhu, což dokazují naše opakovaná vítězství v soutěži Právnická firma roku v této oblasti (v roce 2019 i 2020) i ocenění našeho know-how v mezinárodních žebříčcích (LEGAL500 a Chambers&Partners).  

Máme specializované zkušenosti na základě realizace řady projektů pro různé klienty v oblasti energetiky. V českém kontextu jsme unikátní v našem know-how v oblasti vodárenství (pro vlastníky i provozovatele infrastruktury) a zpracování odpadů, včetně nebezpečných odpadů (zejména pro provozovatele zařízení). Máme bohaté zkušenosti i s poskytováním poradenství v oblasti teplárenství (pro vlastníky i provozovatele infrastruktury) a v oblasti dodávek plynu a elektřiny (zejména pro distribuční společnosti). 

Naši klienti především oceňují naše zkušenosti se specifikami podnikání v energetice, velkou expertízu v oblasti zadávání veřejných zakázek i náš komplexní pohled na problémy, které řeší.  

Jak můžeme pomoci:

  • Nastavování podmínek provozování vodohospodářské nebo teplárenské infrastruktury a při realizaci konkrétních řešení. 
  • Poradenství při identifikaci způsobů zpracování odpadů, zejména s ohledem na novou legislativu v této oblasti. 
  • Specializované poradenství v souvislosti se zpracováním čistírenských kalů. 
  • Poradenství subjektům v rámci podávání žádostí nebo plnění podmínek dotací v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. 
  • Zajištění styku s regulačními orgány a zastupování při jednáních s úřady, zejména v řízeních o udělení licencí či jiných povolení, včetně přípravy podkladů. 
  • Úprava vztahů mezi výrobci, dodavateli, odběrateli energie a provozovateli sítí. 
  • Právní asistence při vymáhání pohledávek energetických společností vůči odběratelům, vzniklých například z neoprávněných odběrů energie. 
  • Právní služby v korporátní oblasti a při nastavování vztahů společností v rámci energetických holdingů. 
  • Sledování novelizací evropské a národní energetické právní úpravy a dalších zvláštních pravidel regulace. 

Vybrané reference:

PROVOZ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Analýza a návrh právního rámce pro možné způsoby provozu vodohospodářské infrastruktury, pro významné klienty Severočeská vodárenská společnost, Pražská vodohospodářská společnost, Statutární město Brno. 

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Komplexní právní poradenství pro jednu z největších společností na trhu odpadového hospodářství, komunálních služeb a sanací ekologických zátěží v souvislosti s různými aspekty nakládání s odpady, vč. problematiky skládkování, poplatků, správních řízení apod. 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Právní poradenství v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi státem a společností ČEZ, týkající se výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.  

E.ON 
Dlouhodobá právní podpora klientajednu z předních světových energetických společností, v rámci různých oblastí práva – od regulatorních aspektů uvádění nových produktů na trh, přes GDPR až po IT. 

DIAMO
Podpora společnosti specializující se na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví při nastavením spolupráce se Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO), mj. v souvislosti se zajištěním dlouhodobého provozu Podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov za účelem realizace výzkumné a experimentální činnosti SÚRAO.