Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje právní služby bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem a fondům, poskytovatelům platebních služeb a dalším subjektům činným v odvětví finančních služeb se zaměřením na předpisy v bankovnictví, finančnictví a pojišťovnictví.

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby v celé této oblasti práva. Klientům radíme při úvěrovém financování, ať již bilaterálním nebo syndikovaném včetně mezinárodních finančních transakcí. V retailovém financování poskytujeme poradenství několika společnostem poskytujícím spotřebitelské úvěry. V oblasti trade finance se ROWAN LEGAL zabývá akreditivy, bankovními garancemi, faktoringem a forfaitingem.

Mimo banky patří k našim klientům celosvětoví hráči na pojistném trhu. Radíme pojišťovnám ve věcech týkajících se předpisů na úpravu pojišťovnictví a obchodních záležitostech. Vypracováváme pojistné smlouvy, běžné pojistné podmínky i smlouvy na přeshraniční zajištění.

Pokud se jedná o poradenství poskytované obchodníkům s cennými papíry a investičním společnostem či fondům, zahrnuje naše poradenství vedle smluvní agendy rovněž komplexní poradenství v rámci regulatoriky, a to včetně revize nastavení vnitřních procesů klienta a zajištění přípravy vnitřních předpisů.

Vedoucí pozice naší kanceláři v oblasti IT a ICT přináší podstatné synergické efekty a umožňuje nám poskytovat poradenství na nejvyšší úrovni se zaměřením mimo jiné na platformy elektronického bankovnictví, zpracování osobních a finančních údajů, využívání biodynamických podpisů a outsourcing finančních služeb.

Všechny výše uvedené právní služby poskytujeme rovněž v rámci přeshraničních transakcí a v případě přítomnosti cizího právního řádu konzultujeme dle potřeby naše kolegy ze spolupracujících zahraničních kanceláří.

Klienty zastupujeme rovněž před regulátory, a to jak v řízeních licenčních, tak sankčních. Jakožto vedoucí advokátní kancelář v oblasti sporné agendy zastupujeme klienty rovněž v této oblasti práva ve sporech před soudy a rozhodčími soudy, a to včetně mezinárodních rozhodčích soudů.

Jak můžeme pomoci:

 • Přezkoumávání a vypracování úvěrových smluv včetně zajišťovací dokumentace
 • Právní posudky o vymahatelnosti smluvní dokumentace (legal opinion)
 • Poradenství se zaměřením na dodržování předpisů v bankovnictví, pojišťovnictví a obchodování na finančním trhu
 • Zakládání společností, zastupování při získávání licencí a v dalších správních řízeních
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace včetně obchodních podmínek
 • Příprava statutů investičních fondů a vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry
 • Vypracování pojišťovacích a zajišťovacích smluv a dohod
 • Cenné papíry, finanční deriváty a kapitálové trhy
 • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s bankovními, finančními a pojistnými transakcemi

Vybrané reference:

 • Poradenství The Royal Bank of Scotland N.V. při refinancování akvizičního úvěru ve výši přibližně 1 mld. Kč
 • Poradenství The Royal Bank of Scotland N.V. při restrukturalizaci portfolia měnových finančních derivátů
 • Poradenství The Royal Bank of Scotland Plc při odkupu pohledávek v hodnotě přibližně 800 mil. Kč za dodavateli vedoucího světového pivovarnického koncernu
 • Poradenství The Royal Bank of Scotland při odštěpení české a slovenské organizační složky od The Royal Bank of Scotland N.V. (dříve ABN AMRO Bank N.V.) do RBS II B.V. a následné fúzi s The Royal Bank of Scotland Plc z pohledu aspektů českého a slovenského práva
 • Poradenství jednomu z největších poskytovatelů zdravotního pojištění z USA se zaměřením na různé aspekty českého právního řádu, včetně regulatorní a komerční ochrany, společně s ochranou údajů
 • Poradenství přednímu švýcarskému pojistiteli ve spojení s regulatorními záležitostmi souvisejícími s vyjednáváním v pojišťovnictví
 • Zastupování společnosti Up u České národní banky v souvislosti s úspěšnou žádostí o licenci k vydání elektronických peněz
 • Poradenství přední české bance stran různých regulatorních otázek a právních záležitostí v souvislosti s ICT, obchodním právem a ochranou údajů

Banking and finance