MENU
Rowan Legal

Oblast firemní compliance je v dnešní době čím dál důležitější pro podnikání našich klientů, což si velice dobře uvědomujeme. Máme zkušenosti se zaváděním compliance v nejrůznějších oblastech, od ochrany osobních údajů přes výrobu až po rozsáhlé programy protikorupční compliance.

Pomáháme při optimálním nastavení interních procesů, předcházení a řízení rizik, řešení compliance incidentů, a samozřejmě také při přípravě na kontroly dozorových orgánů. Umíme nastavit compliance systém tak, aby vyhovoval požadavkům zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a umožnil tak společnosti vyvinit se z trestní odpovědnosti za trestný čin nebo dosáhnout upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu. Komplexní služby poskytujeme i při zavádění ochrany oznamovatelů.

V oblasti regulatoriky pomáháme se zajištěním souladu s obecnými právními předpisy (GDPR, soutěžní právo, ochrana spotřebitele) i s oborovými předpisy v oblastech jako je energetika , telekomunikace, bankovnictví a pojišťovnictví, farmaceutický průmysl i řada dalších. Dokážeme pomoci jak s nastavením nového produktu a služby, tak i s problematikou stahování nebezpečných výrobků z trhu. Poradíme také, jak reagovat na změny legislativy.

Díky síti spolupracujících kanceláří pro nás není problém zajistit právní podporu ani při expanzi do států po celém světě.

Jak můžeme pomoci:

  • Analýza rizikových faktorů z hlediska compliance a návrh opatření pro jejich eliminaci
  • Příprava a implementace systému interní compliance, včetně všech potřebných dokumentů, praktických návodů, procesů a kontrolních mechanismů
  • Příprava a realizace školení pro management i zaměstnance v oblasti compliance
  • Zavedení interního oznamovacího kanálu i kompletní ochrany oznamovatelů ve společnosti
  • Podpora při neočekávaných kontrolách ze strany dozorových orgánů (dawn raids) a při úkonech orgánů činných v trestním řízení
  • Zastupování před dozorovými orgány i v soudních řízeních
  • Kontrola splnění požadavků při uvádění výrobků a služeb na trh v České republice i celosvětově
  • Podpora při stažení výrobků z trhu a plnění souvisejících povinností vůči dozorovým orgánům, dodavatelům a zákazníkům

Vybrané reference:

CBCB (ČESKÁ SPOŘITELNA, ČSOB, KOMERČNÍ BANKA, UNICREDIT, MONETA BANKA) 

Poskytnutí právního poradenství klientovi za účelem zajištění souladu se zásadami ochrany osobních údajů, ochrany hospodářské soutěže, bankovní regulace a spotřebitelské regulace (spotřebitelský úvěr, ochrana spotřebitele) při uzavírání smlouvy o sdílení a zpracování údajů klientů všech bank v ČR.

UP ČESKÁ REPUBLIKA

Implementace robustního programu soutěžněprávní compliance a zajištění compliance v souvislosti s implementací francouzského protikorupčního zákona Sapin II, pravidelná podpora v oblastech ochrany osobních údajů, platebních služeb a soutěžního práva.

AURES HOLDINGS

Zajištění interní compliance klienta kontrolou procesů, dokumentace a přípravou komplexního compliance systému zahrnujícího procesní pravidla pro řízení incidentů v oblasti compliance, procedury whistle-blowingu, kontrolní a auditní mechanismy, vzdělávací programy, ochranu spotřebitele.

CSL BEHRING

Komplexní právní poradenství v souvislosti s compliance farmaceutické společnosti v oblastech léčiv, zdravotnických prostředků, sponzoringu, soutěží, ochrany osobních údajů a daňové oblasti.

E.ON GROUP

Právní podpora klienta při implementaci compliance v oblasti ochrany osobních údajů včetně přípravy DPIA pro oblasti posuzování bonity klientů a screeningu zaměstnanců.  Poskytování průběžného regulatorního poradenství při zavádění nových produktů.