Rowan Legal
  • janousek@rowan.legal

Martin Janoušek se dlouhodobě věnuje korporátnímu právu, oblasti fúzí, akvizic a vytváření struktur pro společné podnikání (joint venture), oblasti veřejných investic a rovněž řešení sporů.

V oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic zastupoval investiční skupiny a fondy, private equity investory i zakladatele a vlastníky rodinných společností při nákupu či prodeji společností, od záměru a due diligence až po následné právní služby cílovým společnostem, a to zejména v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví, nemovitostí, informačních a komunikačních technologií a mnoha dalších.

V oblasti veřejného investování se Martin Janoušek účastnil řady projektů realizovaných veřejnou správou formou veřejných zakázek, a to jak na úrovni centrálních úřadů, tak municipalit, zejména v oblasti informatizace veřejné správy (implementace, provoz, pořizování HW a zejména kompletní outsourcing) a řady typů služeb (vodárenství, odpadové hospodářství, facility management, poradenské služby, atd.).

V oblasti PPP se podílel na řadě koncesních či kvazikoncesních projektů v oblasti výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů (parkovací kapacity, administrativní sídla, zdravotnictví, sociální služby, dopravní infrastruktury či energetiky). V oblasti veřejné podpory se podílel na posuzování řady projektů a rovněž na přípravě projektu státního venture kapitálového fondu a souvisejících služeb. Je členem Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování a Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se zejména legislativními pracemi nad zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem. Martin byl členem týmu v rámci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, který v roce 2015 zpracovával pro MMR oponenturu k návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

V oblasti řešení sporů se podílel na zastupování Slovenské republiky v investičních sporech, úspěšně zastupoval klienty v mezinárodní arbitráži i před národními soudy.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Praha 8 – „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH zadávané v soutěžím dialogu.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky zadavatele Statutární město Plzeň, veřejná zakázka „Poskytování služeb a dostupnosti Parkovacího domu Rychtářka“, tzv. kvazikoncese.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Řízení letového provozu České republiky, veřejná zakázka „Replacement of the Main System“, zadávaná v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce, s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby zadavateli Severočeská vodárenská společnost a.s. související s realizací projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu zemědělství jako žalobci, v rámci soudních řízení vedených Nejvyšším správním soudem (5 Afs 42/2012 a 5 Afs 43/2012), proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v rámci kterých tento soud vydal průlomové rozsudky ohledně možnosti užít jednací řízení bez uveřejnění, kterými zároveň dotčenému ministerstvu vyhověl v plném rozsahu.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra při redefinici tzv. Hlavní smlouvy uzavřené s Českou poštou, s.p., odštěpným závodem ICT na zajištění komplexní komunikační infrastruktury.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu vnitra při transformaci České pošty, s.p., odštěpného závodu ICT do formy samostatného státního podniku.

Podílel se na konceptu a vytvoření státního venture kapitálového fondu pro zadavatele Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekt „Státní venture kapitálový fond“ a na posouzení z hlediska veřejné podpory a schválení ze strany EK a soubor veřejných zakázek na správce a depozitáře.

Poskytoval poradenství zadavateli Hlavní město Praha v souvislosti s projekty v oblasti informačních technologií (řešení sporů ohledně projektu Opencard).

Poskytoval komplexní poradenství společnosti ČEZ, a.s. v rámci projektu „Outsourcing datových center“, při vyčlenění části podniku a vyhlášení veřejné zakázky, 10/2013.

Poskytoval komplexní poradenství společnosti ČEZ, a.s. v rámci projektu „POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ŘEŠENÍ NETECHNICKÝCH ZTRÁT A NEOPRÁVNĚNÝCH ODBĚRŮ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ“ při vyčlenění, převodu části činností, vyhlášení a realizaci veřejné zakázky, 10/2013.

Poskytoval komplexní poradenství společnosti NEWTON Management, a.s. a podporu při akvizici společnosti v hodnotě vice jak 50 milionů EUR a akvizici společnosti s obratem více jak 15 milionů EUR.

Zastupoval společnost WPB Capital, spořitelní družstvo, a.s., v žalobě na náhradu škody v hodnotě EUR 60 mil.

Zastupoval společnost WPB, spořitelní družstvo, a.s., v žalobě na zrušení rozhodnutí ČNB o odejmutí licence.

Poskytoval komplexní právní podporu významné společnosti poskytující služby v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu, při pachtu části obchodního závodu klienta zahrnující vyjednání obsahu pachtovní smlouvy s protistranou včetně podpory při řešení interních záležitostí souvisejících s pachtem částí závodu (zaměstnanecká a ICT agenda).

Titul: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2015

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář. 2. vydání. (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2011

Název: Legal 500, Recommended in M&A
Datum: 2019

Název: Legal 500, Recommended in M&A
Datum: 2018

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 05/2006 – současnost
Popis pracovní pozice: Právní specialista v oboru korporátního práva, oblastí fúzí a akvizic, vytváření struktur pro společné podnikání (joint venture), oblasti veřejných investic a rovněž řešení sporů

Společnost: AK Becker a Poliakoff
Pozice: Advokátní koncipient
Období: 2005 – 2006