MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky

Autoři: Mgr. Lukáš Sommer, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Mgr. Jan Bořuta a JUDr. Martin Mezenský

Parlament přijal nový stavební zákon, který nabude účinnosti již 1. 7. 2023. Uvažuje-li v současnosti veřejný investor o realizaci nového stavebního projektu, lhostejno, zda se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, veřejně prospěšnou stavbu nebo rozsáhlejší terénní úpravy, realizace takového stavebního záměru s vysokou pravděpodobností bude ovlivněna novou právní úpravou. Již ve stadiu projektových příprav tak zadavatel bude muset počítat se změnami a novými požadavky, kterými povolování stavebních záměrů zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve spojení se změnovým zákonem č. 284/2021 Sb., podmiňuje.

První zásadní změnou je to, kdo povolovací řízení ke stavebnímu záměru povede. Vznik centralizované státní stavební správy(ne nepodobné finanční správě) je jednou z nejvíce diskutovaných a nejostřeji kritizovaných změn, které nový zákon přináší. Pro zadavatele je podstatná především skutečnost, že se zásadně promění dosavadní existující vztahy mezi příslušným stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy (DOSS) a samotným zadavatelem (co by stavebníkem), a to hned dvěma různými způsoby.

Celá článek naleznete z prosincovém vydání časopisu Veřejné zakázky.


Budoucnost českého autorského práva ve světle směrnice DSM (část II.) Jednací řízení s uveřejněním – prakticky a na příkladech