MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky

Autoři: JUDr. Jiří Votrubec a JUDr. Kamil Jelínek

I. Charakter a podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním

Jednací řízení s uveřejněním je jedním z druhů zadávacích řízení v nadlimitním režimu. Užití tohoto druhu zadávacího řízení je podmíněno naplněním některé z podmínek použití podle § 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“),které mají primárně zajistit, aby jednací řízení s uveřejněním nebylo „nadužíváno“. Důvodem pro takovou limitaci je především samotný charakter jednacího řízení s uveřejněním– to se vedle zjednodušeného režimu a jednacího řízení bez uveřejnění blíží soukromoprávní kontraktaci. Ve vztahu k jednacímu řízení bez uveřejnění je nicméně nutné poznamenat, že – jak samotný název napovídá– v případě jednacího řízení s uveřejněním dochází k odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212ZZVZ a zadavatel prostřednictvím něj vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast; oproti jednacímu řízení bez uveřejnění tak při zadávání veřejné zakázky nedochází k omezení hospodářské soutěže.

Celý článek naleznete v tištěném vydání prosincového čísla časopisu Veřejné zakázky.


Jak ovlivní nový stavební zákon přípravu nových stavebních projektů u veřejných investorů Whistleblowing: Český zákon má zpoždění, firmy ale mohou začít včas