MENU

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Prvního ledna 2021 se očekává nabytí účinnosti rozsáhlé novely daňového řádu, která bude mít mimo jiné zásadní dopad do právní úpravy zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly a souvisejících kontrolních postupů správce daně. V této souvislosti se pozmění například podmínky pro přeřazení písemností z vyhledávací části spisu do veřejně části, zásadním způsobem se upraví podmínky zahájení a ukončení daňové kontroly jako i dispozice s předmětem daňové kontroly, zavedou se nová pravidla pro opakovaní daňové kontroly nebo se detailněji upraví možnost přechodu z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly, případně samotný průběh postupu k odstranění pochybností.

V rámci zmiňované novely se rovněž do daňového řádu promítnou závěry Nejvyššího správního soudu, který v nedávné době stanovil závěr, že pokud správce daně zahájí daňovou kontrolu bez výzvy daňového poplatníka k podání dodatečného daňového přiznání (za předpokladu, že správce daně disponoval relevantními informacemi, že takovéto skutečnosti u daňového subjektu nastaly), není možné předepsat daňovému subjektu penále ve výši 20 % z částky doměřené daně.

Daňové penále dle daňového řádu by se nemělo předepsat rovněž za situace, kdy je daň doměřená na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování.

Novela daňového řádu přinese bezpochyby zásadní změnu průběhu kontrolních postupů správce daně a lze tak v nejbližší době očekávat zvýšení počet sporů daňových poplatníků a správce daně o správní výklad nových procesních ustanovení.


Nový daňový režim vztahující se k pořízení bydlení u fyzických osob Evropský parlament schválil příchod hromadných žalob