Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal

Zastupovali jsme klienta, který se bránil proti rozhodnutí ÚOHS a předsedy ÚOHS, kterým mu byl uložen zákaz plnění příkazní smlouvy uzavřené s městskou společností TCP v rámci in-house spolupráce na zajištění správy veřejného osvětlení v hlavním městě Praze. ÚOHS vytýkal klientovi jako zadavateli, že tuto smlouvu uzavřel navzdory tomu, že byly podány námitky proti takovému postupu. Základním sporným bodem žaloby bylo posouzení otázky, zda ZZVZ umožňuje dodavatelům podávat námitky proti přípravě vertikální „in-house“ spolupráce ve smyslu § 11 ZZVZ a zda takto podané námitky iniciují tzv. „blokační lhůtu“ dle § 246 ZZVZ, ve které platí pro zadavatele zákaz uzavření smlouvy. Soud se v tomto bodě zcela přiklonil k naší argumentaci, že námitky proti přípravě „in-house“ spolupráce nejsou přípustné a obě rozhodnutí ÚOHS zrušil. Názor soudu tak zcela popírá dosavadní výklad ÚOHS, jedná se proto o významné precedenční rozhodnutí s dopadem do praxe řady dalších zadavatelů.

Soud souhlasil s naším výkladem, že vertikální spolupráce není „zadáním“ veřejné zakázky, jak uvádí § 11 odst. 1 ZZVZ, a protože námitky lze podávat (kromě jiného) pouze proti postupu, který směřuje k „zadání“ veřejné zakázky (viz § 241 odst. 2 písm. c) ZZVZ), není příprava vertikální spolupráce postupem, proti kterému by bylo možné podat námitky.

Článek připravil: Mgr. Jiří Harnach


Přepišme zákon o rozhodčím řízení Revoluce v trestním právu. Zvýší se hranice u krádeže z pěti tisíc na deset?