MENU
Rowan Legal
  • rezacova@rowan.legal

Ivana Řezáčová se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast podpory subjektů veřejného práva, především v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.
Při poskytování poradenství klientům ROWAN LEGAL využívá Ivana svých komplexních znalostí právního systému České republiky. V rámci své specializace se Ivana zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních stanovisek a analýz, administrací zadávacích řízení a mnoha dalších.
V rámci své praxe vymezené výše se Ivana zaměřuje na oblast stavebních projektů a také alternativních modelů realizace stavebních projektů jako je design & build, koncese a PPP.
Ivana je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde v lednu roku 2020 získala magisterský titul.

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro tři veřejné zakázky týkající se rekonstrukcí tří nemocnic v souhrnné hodnotě přibližně 2 mld. Kč bez DPH pro klienta Krajská zdravotní, a.s. (2020), a to včetně zpracování rozhodnutí o námitkách podaných v rámci zadávacího řízení.

Podílí se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Statutární město Most, veřejná zakázka „Rekonstrukce KD REPRE“, která byla zadávána v užším zadávacím řízení s hodnotou do 1 mld. Kč bez DPH (2020).

Podílí se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících s realizací projektu „Koncese PRIOR“ zadavatele Městská část Praha 12, s hodnotou přes 2,7 mld. Kč bez DPH (2020).

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro dvě veřejné zakázky týkající se výstavby čistírny odpadních vod v Moldavsku a kořenové čistírny odpadních vod v Bosně a Hercegovině v hodnotách přibližně 70 mil. Kč bez DPH a 32 mil. Kč bez DPH pro klienta Česká rozvojová agentura (2020).

Podílela se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na rekonstrukci úpravny vody v hodnotě cca 221 mil. Kč bez DPH vč. poskytování právního poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta Severočeská vodárenská společnost, a. s. (2020).

Podílí se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Hlavní město Praha, veřejná zakázka „Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, etapa 0001 Budova MOS; dokončení stavby“, která byla zadávána v užším zadávacím řízení s hodnotou přibližně 677 mil. Kč bez DPH (2020).

Podílí se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Hlavní město Praha a Povodí Vltavy, státní podnik, veřejná zakázka „Stavba č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 Trója, část 19 a VD Troja – rekonstrukce dělící zdi sportovního kanálu“, která byla zadávána v otevřeném zadávacím řízení s hodnotou přibližně 135 mil. Kč bez DPH (2020).

Podílí se na zpracování Studie variant zajištění správy a provozování VHI po roce 2028 pro klienta Pražská vodohospodářská společnost a.s. (2020–2021).

Podílí se na poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, veřejná zakázka „Dodávky reklamních předmětů“, která byla zadávána v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému s hodnotou přibližně 11 mil. Kč bez DPH (2020).

Připravovala kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro veřejnou zakázku „Hermes I a II – výběr zhotovitele“ v hodnotě přibližně 7,5 mil. Kč bez DPH pro klienta Hlavní město Praha, a to včetně poskytování komplexních právních služeb souvisejících se zadáváním veřejné zakázky (2020).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Období: 2014–2020
Obor studia: Právo a právní věda

Škola:Facultade de Dereito, Universidade da Coruña
Období: 09/2017–05/2018
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Junior Lawyer (02/2020 – současnost)
  • Paralegal (02/2017 – 01/2020)

Společnost: Okresní státní zastupitelství v Plzni
Pozice: Stážistka se zaměřením na oblast trestního práva hmotného a procesního
Období: 07/2016 – 03/2017

Společnost: Okresní soud Plzeň – město
Pozice: Stážistka se zaměřením na oblast civilního práva hmotného a procesního
Období: 07/2016 – 08/2016