MENU
Rowan Legal
  • subrt@rowan.legal

Martin Šubrt se zaměřuje na bankovní a finanční právo, komplexní právní poradenství v celé oblasti obchodního práva se zaměřením na M&A a rovněž spornou agendu, zejména arbitráže.

Martin Šubrt před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil ve světově významných institucích, jakými jsou ABN AMRO BANK či THE ROYAL BANK OF SCOTLAND v Londýně. Ve své zahraniční praxi se věnoval projektům zejména v oblasti syndikovaného financování, sekuritizace, finančních derivátů a regulace finančního trhu. V ROWAN LEGAL se v této oblasti zaměřuje zejména na finanční regulatoriku a smluvní nastavení vztahů mezi poskytovali finančních služeb a jejich příjemci.

Martin Šubrt dále poskytuje právní služby v celé oblasti obchodního práva, a to zejména ve vztahu k M&A. Zastupuje klienty v rámci celého akvizičního procesu a zaměřuje se rovněž na akviziční financování včetně jeho nejnovějších forem. Poradenství dále poskytuje v rámci nastavení smluvních vztahů, a to jak v rámci práva korporačního, tak v rámci jiných složitějších obchodních transakcí.

Ve sporné agendě zastupoval Martin Šubrt klienty v řadě arbitrážní včetně těch mezinárodních. Osobně se podílel na obhajobě ve dvou mezinárodních investičních arbitrážích o náhradu škody v řádech stovek milionů EUR. V rámci vnitrostátních arbitráží často zastupuje bankovní a finanční instituce.

Martin Šubrt poskytuje klientům právní služby rovněž v anglickém jazyce.

EUREKO (ACHMEA) B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC: Zastupování státu v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 5,1 mld. SKK.

HICEE B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC: Zastupování státu v mezinárodní investiční arbitráži podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 750 mil. EUR.

Slovenská republika a Evropská komise: Zastupování státu před Evropskou komisí v řízení o porušení práva EU (Infringement proceedings) z důvodu přijeté nové legislativy v oblasti zdravotního pojištění.

Zastupování ruské společnosti v rozhodčím řízení s českou bankou o zaplacení částky v řádech desítek milionů EUR na základě přeshraničního financování projektu v Rusku.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC: Zastupování banky ve věci žaloby o cca 50 mil. Kč na základě poskytnutého úvěru.

Zastupování přední české banky v rozhodčím řízení ohledně žaloby o cca 400 mil. Kč.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC: Převod částí podniku THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV tvořeným mezinárodními pobočkami banky na RBS II B.V. a následná fúze s THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. Rowan Legal  transakci právně zajišťoval z pohledu českého a slovenského práva  ve vztahu k převodu části podniku tvořeným mimo jiné českou a slovenskou pobočkou THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. na RBS II B.V. a bezprostředně poté přechodu na THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC prostřednictvím fúze. Transakce zahrnovala velký počet rozdílných právních řádů, a to zejména nizozemské právo, anglické právo, právo státu New York a další právní řády. Rowan Legal posuzoval právní aspekty převodu aktiv české a slovenské pobočky v rámci „ekvity“ podle anglického práva a dále právní důsledky převodu aktiv řídících se českým nebo slovenským právem transakcemi podléhajícími nizozemskému či anglickému právu. Transakce byla dozorována globálně jak britským tak nizozemským regulátorem finančního trhu (FSA a DBN)a dále lokálními regulátory.

ABN AMRO Bank N.V.: Příprava veškeré úvěrové dokumentace včetně dokumentace zajišťovací při refinancování akvizičního úvěru ve výši 970.000.000 Kč k nákupu společnosti působící v petrochemickém průmyslu (Leveraged buyout).

IMMOFINANZ GROUP: Refinancování úvěru ve výši 50.000.000 EUR ve vztahu k nemovitostnímu projektu v České republice. Příprava zajišťovací dokumentace.

Dollar Financial Czech Republic, s.r.o.: Komplexní právní poradenství při rozjezdu spotřebitelských půjček v ČR americkou společností (listovanou na burze NASDAQ) včetně založení společnosti, získání oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, příprava rámcové smlouvy o půjčce a obchodních podmínek, pravidel ochrany osobních údajů, a poradenství ohledně regulace spotřebitelských úvěru.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC: Příprava smluvní dokumentace (zejména rámcové smlouvy o postoupení pohledávek) včetně regulatorních aspektů podle českého a slovenského práva, na základě které banka odkupovala pohledávky dodavatelů předního světové pivovarské společnosti do výše 40.000.000 EUR.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC: Zastupování banky v insolvenčním řízení ve vztahu k pohledávkám z bankovních záruk ve výši 120.000.000,- Kč.

Intrum Justitia Debt Finance AG: Komplexní právní služby při přeshraniční akvizici portfolia pohledávek ve výši desítek milionů EUR, zejména právní analýza určitých aspektů této akvizice, zajištění splnění regulatorních požadavků, a vyjednávání kupní smlouvy.

Nanotherapeutics Inc.: Komplexní právní poradenství při akvizici závodu od společností ze skupiny Baxter zahrnující jak korporátní a smluvní aspekty transakce tak regulatoriku v oblasti farmaceutického průmyslu a jeho následný prodej indickému investorovi.

Intrum Justittia AB (publ): Akvizice 100% podílu ve společnosti Profidebt s.r.o. Komplexní právní poradenství ve vztahu k akvizici vedoucí společnosti v oblasti obchodu s pohledávkami v České republice. Hodnota transakce: 37.000.000 EUR.

Titul: Uvedení klienta do omylu při nabídce investičního produktu
Vydavatel: Profit
Datum vydání: 2010

Titul: Bankám hrozí nemalá právní rizika
Vydavatel: Bankovnictví
Datum vydání: 02/2010

 

Název: Legal 500, Recommended in M&A
Datum: 2019

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období:

  • ukončeno 2018 obhájením disertační práce, titul Ph.D
  • ukončeno 2012 obhájením rigorózní práce, titul JUDr.
  • ukončeno 2003 obhájením diplomové práce, titul Mgr.¨

Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University College London, Faculty of Laws
Období: ukončeno 2009 složením závěrečných zkoušek, titul LL.M.
Obor studia Law of International Banking and Finance

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 09/2018 – současnost

Společnost: Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 06/2017 – 08/2018

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 09/2009 – 03/2017

Společnost: The Royal Bank of Scotland Plc, Prague branch
Pozice: Legal Counsel
Období: 06/2009

Společnost: The Royal Bank of Scotland Plc, London branch
Pozice: Legal Counsel – Secondee
Období: 10/2008 – 5/2009

Společnost: ABN AMRO Bank N.V., organizační složka Česká republika
Pozice: Legal Counsel, Country Compliance Representative
Období: 10/2004 – 9/2008

Společnost: Lovells (Praha) LLP advokátní kancelář
Pozice: Associate
Období: 05/2003 – 9/2004