Rowan Legal
  • duffek@rowan.legal

Lukáš Duffek je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím.

Lukáš Duffek má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenčních sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Lukáš Duffek je zapsaný mediátor dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a člen Unie obhájců České republiky. Lukáš je také členem Komise pro obchodní právo a praxi – 2019 zřízené při ICC Česká republika.

Mezi další oblasti práva, kterým se Lukáš aktivně věnuje, lze zařadit právo nekalé soutěže a obecně právo smluvní.

Zastupoval významného českého mobilního operátora ve dvou sporech týkajících se nároku na odškodnění proti dvěma bývalým obchodním zástupcům.

Zastupoval Ministerstvo pro místní rozvoj ve sporu se společností Generali Pojišťovna a.s. ve věci údajného poškozování dobrého jména. Žalobce po klientovi požadoval náhradu škody ve výši 18 milionů korun.

Zastupoval klienta, Hlavní město Praha, v řadě sporů vyplývajících z projektu Opencard.

Zastupoval společnost Eurovia, a.s. v rozhodčím řízení vedeném proti Ředitelství silnic a dálnic ČR ve sporu o určení platného předání provedeného díla – dálnice D47 – v hodnotě více jak 4,5 mld. Kč a v řízení o podané protižalobě.

Zastupoval zhotovitele, významnou společnost zajišťující dodávky technického zařízení budov, jako žalobce ve sporu o přibližně 37 mil. Kč vyplývajícím ze smlouvy o dílo na provedení stavebních prací.

Zastupoval Ministerstvo ČR pro místní rozvoj ve sporu o náhradu škody z titulu poškozování dobrého jména a dobré pověsti právnické osoby. Meritum předmětného sporu leželo v povinnosti vyplácet pojistné z povinného pojištění cestovních kanceláří.

Zastupoval žalovaného poskytovatele reklamních ploch, Outdoor akzent s.r.o., ve sporu o náhradu škody ve formě ušlého zisku v hodnotě přes 46 mil. Kč, plynoucího z porušení smlouvy o poskytování reklamních ploch.

Poskytoval právní služby a zastoupení klienta ELO Digital Office ČR s.r.o.

Zastupoval žalovaného uživatele informačního systému ve sporu z neúspěšné implementace informačního systému dodavatelem u klienta, AGROSTROJ Pelhřimov a.s., a to v hodnotě jednotek milionů korun.

Zastupoval klienta, STES a.s., ve sporu o zaplacení pokuty v hodnotě téměř 4 mil. Kč s příslušenstvím, o jejímž uložení bylo rozhodnuto občanským sdružením. Předmětem sporu byla zároveň platnost postoupení pohledávky mající titul v uložené pokutě a platnost zápočtu proti této pokutě.

Zastupoval poškozené žalobce, MojeBody.cz spol. s r.o., ve sporu o žalobě z titulu nekalosoutěžního jednání v oblasti poskytování věrnostních programů renomovaným bankám a obchodním společnostem.

Poskytoval právní služby a zastupoval ve sporech klienta NESS Czech s.r.o.

Zastupoval žalobce, společnost CHAPS spol. s r.o., v řízení o žalobě z titulu nekalosoutěžního jednání a z důvodu porušování autorských práv, spočívající v neoprávněném vytěžování databáze poškozeného žalobce a zneužíváním jeho služeb za účelem dosažení prospěchu.

Zastupoval společnost CHAPS spol. s r. o. ve dvou řízeních o žalobě proti nečinnosti s vyřízením žádosti o poskytnutí informací před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, který dal v plném rozsahu za pravdu klientovi, zrušil předchozí rozsudky Krajského soudu a řízení zastavil.

Zastupoval žalobce, AŽD Praha s.r.o., v 6 soudních sporech s obdobným skutkovým základem. Nárok žalovaného se zakládal na titulu odpovědnosti za neodstraněné vady spolu s nárokem na náhradu následné škody v celkové hodnotě více než 5 milionů Kč.

Zastupoval žalovaného, Ministerstvo průmyslu a obchodu, v řízení dle soudního řádu správního o kasační stížnosti ve věci odnětí, respektive krácení přiznané dotace.

Poskytoval poradenství zadavateli Hlavní město Praha v souvislosti s projekty v oblasti informačních technologií (řešení sporů ohledně projektu Opencard).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Západočeské univerzit v Plzni
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Policejní akademie České republiky
Obor studia: Bezpečnostně právní studia

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Vedoucí advokát (09/2012 – současnost)
  • Koncipient (09/2008 – 09/2012)

Období: 08/2007 – současnost
Popis pracovní pozice: Specialista v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím