MENU
Rowan Legal
  • boruta@rowan.legal

Jan Bořuta se v rámci týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL specializuje na oblast veřejného sektoru, zejména pak na práva veřejných zakázek, na oblast stavebního práva a smluvní agendu.

V současné době se věnuje především oblasti veřejných investic, a to zejména v sektoru stavebnictví vč. velkých infrastrukturních projektů. Jan má zkušenosti i s přípravou a realizací specifických modelů realizace stavebních projektu, jako je metoda Design & Build nebo Public-Private-Partnership (PPP). Poskytuje právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak dodavatelům, a to v oblasti zadávacího a koncesního řízení i řízení před ÚOHS a soudy.

V rámci své specializace se Jan zabývá zejména zpracováváním zadávacích podmínek, smluvních dokumentací, tvorbou právních analýz a studií proveditelnosti, administrací zadávacích řízení, problematikou financování projektů z evropských či národních dotačních titulů. Rovněž poskytuje klientům právní poradenství v realizační fázi stavebních projektů.

Poskytoval komplexní právní poradenství pro zadavatele v zadávacím řízení na zadání veřejných zakázek na údržbu, opravy a investiční činnost do distribuční soustavy v hodnotě více než 5,5 mld. Kč bez DPH pro klienta EG.D, a.s. (2020–2021).

Připravoval kompletní zadávací podmínky vč. smluvní dokumentace a poskytoval komplexní právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky na výstavbu nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v hodnotě více než 1 mld. Kč (2020).

Připravoval kompletní zadávací podmínky vč. smluvní dokumentace a poskytoval komplexní právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky na rekonstrukci památkově chráněného objektu Císařských lázní v Karlových Varech v hodnotě cca 830 mil. Kč (2019).

Připravoval komplexní smluvní dokumentaci pro koncesní projekt sdílení elektromobilů v hlavním městě Praze pro klienta Operátor ICT, a. s. (2018).

Připravoval komplexní smluvní dokumentaci pro účely nákupu, údržby, oprav a zajištění trvalé letové způsobilosti letounů s vybavením pro letové ověřování leteckých pozemních zařízení v anglickém jazyce v hodnotě cca 25 mil. EUR bez DPH pro klienta Řízení letového provozu České republiky, s. p. (2017).

Připravoval kompletní zadávací podmínky včetně smluvní dokumentace pro veřejnou zakázku na realizaci pilotního projektu dodávky, implementace a provozu technologie inteligentního měření spotřeby elektrické energie o předpokládané hodnotě více než 4 mil. EUR bez DPH a poskytoval komplexní právní poradenství při zadávání veřejné zakázky pro klienta E.ON Distribuce, a.s. (od 2017 dosud).

Podílel se na přípravě zadávacích podmínek včetně smluvní dokumentace veřejné zakázky na návrh a výstavbu novostavby objektu budovy nové radnice Městské části Praha 12 metodou Design & Build v hodnotě cca 480 mil. Kč bez DPH vč. poskytování komplexního právního poradenství při zadávání veřejné zakázky a poskytoval kompletní právní poradenství v realizační fázi projektus pro klienta Městská část Praha 12 (od 2017 dosud).

Podílel se na zpracování komplexní právní analýzy pro klienta Česká republika – Ministerstvo vnitra týkající se možností transformace České pošty, s. p., Odštěpného závodu ICT služby, do formy samostatného státního podniku a dopadů této transformace. V rámci této analýzy zejména zpracovával jednotlivé varianty a mechanismy vytvoření nového státního podniku, posouzení aspektů aplikace in-house, výjimky či horizontální spolupráce a rozpočtové aspekty záměru (2015).

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: University College Dublin, Sutherland School of Law, 2014
Obor studia: Studijní pobyt se zaměřením na mezinárodní právo, evropské právo a irské veřejné právo

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:        

  • Associate (10/2019–současnost)
  • Junior Lawyer (01/2016–10/2019)
  • Paralegal (07/2012–12/2015)