Rowan Legal

Mediace patří mezi čím dál oblíbenější způsoby řešení sporů. Jedná se o velmi efektivní způsob mimosoudního řešení sporů, při kterém se strany snaží dosáhnout oboustranně výhodného řešení jejich konfliktu. V kanceláři ROWAN LEGAL tento trend pozorně sledujeme a řada našich kolegů se věnuje jak činnosti mediátora, tak i poradenství a zastupování klientů v rámci mediace.

Cílem mediace je vyřešit konflikt takovým způsobem, který bude vyhovovat oběma stranám. Kromě toho, že mediace pomáhá stranám dojít ke smírnému a oboustranně výhodnému řešení, je třeba zdůraznit i její další přednosti – je rychlejší, efektivnější a levnější, než standardní řízení před soudy. Nadto pomáhá stranám udržet dobré vztahy.

Mediace také nabízí stranám mnohem flexibilnější řešení sporných situací. Celý proces je totiž postaven na vzájemném dialogu, který dává oběma stranám možnost lépe zohlednit své skutečné potřeby a zájmy.

Mediace je neveřejná a setkání stran probíhají jen za účasti zvoleného mediátora. Mediátor je navíc vždy vázán povinností mlčenlivosti, proto je mediace vhodná i pro řešení citlivých záležitostí.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí tito zapsaní mediátoři podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci:

  • JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb
  • JUDr. Josef Donát, LL.M.
  • JUDr. Lukáš Duffek

Naši mediátoři mají bohaté zkušenosti s národními mediacemi i mediacemi s cizím prvkem a jsou schopni hledat nové cesty, jak dojít k oboustranně výhodné dohodě i v  situacích, které mohou na první pohled vypadat bezvýchodně.

Jak můžeme pomoci?

  • Poradenství a konzultace ve věci využití institutu mediace
  • Zastupování a podpora v průběhu mediace
  • Vypracování mediačních doložek do smluv
  • Vedení mediace školenými mediátory
  • Vypracování mediační dohody
  • Zajištění vykonatelnosti mediační dohody