MENU
Rowan Legal

Mediace patří mezi efektivní způsoby mimosoudního řešení sporů, při kterém jsou strany vedeny k dosažení oboustranně výhodného řešení. Mediace je rychlejší, flexibilnější a levnější než řízení před soudy a pomáhá stranám udržet a rozvíjet dobré vztahy.

Mediace je neveřejná a setkání stran probíhají jen za účasti zvoleného mediátora. Mediátor je vždy vázán povinností mlčenlivosti, proto je mediace vhodná i pro řešení citlivých záležitostí.

Členové našeho týmu se věnují nejen poradenství a zastupování klientů při mediaci, ale jsou i zapsanými mediátory a sami mediace vedou. Naši mediátoři mají bohaté zkušenosti s národními mediacemi i mediacemi s přeshraničním prvkem a jsou schopni hledat nové cesty, jak dojít k dohodě i v situacích, které mohou na první pohled vypadat bezvýchodně.

Jak můžeme pomoci?

 • Smírné řešení všech sporů za pomoci nestranného mediátora. Průběh mediačního jednání je účastníkům vždy nastaven přesně na míru.
 • Naši mediátoři jsou zkušení advokáti, kteří rychle proniknou k jádru problému a napomohou nalézt životaschopné řešení.
 • Hluboké zkušenosti při vedení mediačních jednání v rolích mediátorů i ve vyjednávání a zastupování klientů v obchodních mediacích v rolích právních zástupců.
 • Odborné právní poradenství a podpora v průběhu mediace vedené před jiným mediátorem.
 • Poradenství a konzultace o možnostech mediace, vypracování mediačních doložek i mediační dohody.

Vybrané reference:

 • Vedení mediace o sporu v hodnotě přibližně 100 milionů korun, který vyplýval z plnění smlouvy o dílo. Uskutečnil se větší počet mediačních setkání, kterých se pravidelně účastnilo více než deset osob, včetně právních zástupců stran. Mediace byla zakončena úspěšným dosažením smírného řešení.
 • Úspěšně vedená mediace až k uzavření mediační dohody, jejímž předmětem byl spor o plnění smlouvy o dílo v oblasti informačních technologií. Celková hodnota sporu byla v řádu milionů EUR.
 • Úspěšná mediace s přeshraničním prvkem ve sporu vyplývajícím ze smlouvy o dodávce specializovaného strojního zařízení v řádech desítek tisíc EUR. Odborně vedená mediace přivedla strany k uzavření mediační dohody.
 • Mediace ve sporu o náhradu škody v řádu tisíců EUR. Při prvním setkání s mediátorem byla podepsána smlouva o provedení mediace a během jednoho mediačního jednání bylo dosaženo smírné dohody.
 • Vedení mediace ve sporu o částku v řádu milionů korun, jehož jedním z účastníků byl veřejnoprávní subjekt, čímž byly kladeny vyšší nároky na odbornost mediátora a na to, aby připravovaná a projednávaná dohoda stran byla v souladu s povinnostmi kladenými na hospodaření veřejnoprávních subjektů. Jádrem konfliktu byl spor o nastavení cenových ujednání ve smlouvě. Výsledkem dobrovolného jednání stran bylo dosažení smírného řešení jejich sporu.
 • Poskytování právní pomoci klientovi při mediaci, vedené před jiným mediátorem, zahájené dobrovolně z vůle stran k vyřešení sporu vyplývajícího z plnění víceprací v rámci veřejné zakázky. Spor byl v hodnotě řádu desítek milionů korun. Konalo se osm mediačních setkání a došlo k uzavření dohody o narovnání.
 • Zastupování klienta v řízení o sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb a vydání bezdůvodného obohacení (byl uplatněn vzájemný nárok) a následné poskytování právní pomoci klientovi při mediaci. Konečné řešení bylo nalezeno v mediaci a spor byl následně řešen pomocí soudního smíru.
 • Poskytování právní pomoci klientovi ve sporu o nárok na náhradu skutečné škody způsobené nesprávným úředním rozhodnutím. Mediace proběhla úspěšně, ačkoli nedošlo k uzavření mediační dohody, v rámci mediace bylo nalezeno řešení a účastníci na jeho základě uzavřeli soudní smír. Jelikož jednou ze stran byl veřejnoprávní subjekt, v rámci mediace bylo přistoupeno i k zadání a vypracování znaleckého posudku, aby byla potvrzena správnost zvoleného řešení s ohledem na hospodaření subjektu.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí tito zapsaní mediátoři podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci:

 • JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb
 • JUDr. Josef Donát, LL.M.
 • JUDr. Lukáš Duffek