MENU
Rowan Legal
  • sommer@rowan.legal

Lukáš Sommer je specialistou v oblasti veřejných investic. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek.

Lukáš Sommer má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích podmínek ve smyslu zakázkové legislativy včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, stavebnictví, vzdělávání apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to i s projekty spolufinancovanými z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Mezi další oblasti práva, kterým se Lukáš aktivně věnuje lze zařadit právo IT a obecně právo smluvní.

Lukáš Sommer je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek, koncesí a PPP, v oblasti lektorské činnosti a v oblasti tvorby zakázkové legislativy.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Provoz a rozvoj eAGRI a související aplikační infrastruktury“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství, s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Služby ICT provozu MZe 2012-2013“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo zemědělství, s hodnotou bezmála 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“ zadavatele Městská část Praha 8, zadávané v soutěžním dialogu a s hodnotou přesahující 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ zadavatele Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání s hodnotou přesahující 300 mil. Kč bez DPH. .

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systém vzdělávání v programovém období 2007-2013“ zadavatele Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, s hodnotou přesahující 150 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ zadavatele Národní knihovna České republiky, s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s úspěšným zadáním veřejné zakázky „Poskytování služeb a dostupnosti Parkovacího domu Rychtářka“, tzv. kvazikoncese, zadavatele Statutární město Plzeň.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky „Replacement of the Main System“ zadavatele Řízení letového provozu České republiky zadávané v soutěžním dialogu a následně v jednacím řízení s uveřejněním, které byly realizovány kompletně v anglickém jazyce, s hodnotou bezmála 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související se zadáváním veřejné zakázky rozdělené na 4 části, „Komunální služby pro Ústí nad Labem“ zadavatele Statutární město Ústí nad Labem zadávané v otevřeném zadávacím řízení a s hodnotou okolo 1 mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní služby související s realizací projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s., s hodnotou desítek mld. Kč bez DPH.

Poskytoval komplexní právní poradenství významné společnosti poskytující služby informačních a komunikačních technologií v rámci ucházení se o veřejnou zakázku ze sektoru IT.

Poskytoval komplexní právní poradenství České republice – Ministerstvu zemědělství jako žalobci, v rámci soudních řízení vedených Nejvyšším správním soudem (5 Afs 42/2012 a 5 Afs 43/2012), proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v rámci kterých tento soud vydal průlomové rozsudky ohledně možnosti užít jednací řízení bez uveřejnění, kterými zároveň dotčenému ministerstvu vyhověl v plném rozsahu.

Zadavatel Městská část Praha 12, veřejná zakázka „Nová radnice“, která byla zadávána v soutěžním dialogu za užití metody design and build. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou okolo 0,5 mld. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna výstavba nové radnice této městské části metodou design and buid.

Zadavatel Probační a mediační služba, veřejná zakázka „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“, která byla zadávána v soutěžním dialogu. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou okolo 100 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterou byla zasmluvněna dodávka monitorovacího systému pro trestní justici, tedy tzv. „náramků“.

Zadavatel Město Hostinné, koncese „Domov pro seniory v Hostinném“, která byla zadávána ve zjednodušeném režimu. Poskytnutí komplexní právní služby související se zadáváním této koncese s hodnotou okolo 0,5 mld. Kč bez DPH způsobem obdobným koncesnímu dialogu. V rámci této právní služby se podílí i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor koncesní smlouvy, kterou bude zasmluvněna výstavba a následný provoz domova pro seniory na dobu přesahující 20 let.

Zadavatel Národní knihovna České republiky, veřejná zakázka „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“. Poskytnutí komplexní právní služby související s úspěšným zadáním této veřejné zakázky s hodnotou bezmála 200 mil. Kč bez DPH. V rámci této právní služby se podílel i na vyhotovení zadávacích podmínek obsahujících závazný vzor smlouvy, kterým byl zasmluvněn projekt vytvoření národní digitální knihovny. Tato veřejná zakázka je financována z Integrovaného operačního programu.

Titul: Nová radnice Praha 12 (spoluautor)
Vydavatel: city:one č. 04/2019
Datum vydání: 04/2019

Titul: Veřejné zakázky v praxi
Vydavatel: Aréna názorů
Datum vydání: 2017

Titul: Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2016

Titul: K smysluplnosti některých obsahových náležitostí koncesního projektu
Vydavatel: Veřejné zakázky
Datum vydání: 2015

Titul: Problémy veřejných zakázek na stavební práce a jejich řešení
Vydavatel: Veřejné zakázky v praxi
Datum vydání: 11/2013

Titul: Využití rámcových smluv při zadávání veřejných zakázek na pořízení zdravotnického materiálu (spoluautor)
Vydavatel: Zdravotnické fórum
Datum vydání: 12/2012

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář. 2. vydání (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2011

Titul: Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer ČR
Datum vydání: 2011

Titul: Zákon o veřejných zakázkách, Komentář po novele provedené zákonem č. 55/2000 Sb. (člen zpracovatelského kolektivu)
Vydavatel: Elektronická verze ASPI

Titul: Lze podat námitky proti kvalifikační dokumentaci? (spoluautor)
Vydavatel: Veřejná správa
Datum vydání: 11/2010

Titul: Kvazikoncese a praktické aspekty jejich zadávání (spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 4/2009

Jako jeden z vedoucích členů týmu se podílel na získání ocenění Právnická firma roku CZ pro ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. – vítěz mj. kategorie Veřejné zakázky pro rok 2013 a rok 2017.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2007 složením státních zkoušek
Obor studia: právo a právní věda

 

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Partner (10/2019 – současnost)
  • Managing Associate (04/2019- 9/2019)
  • Senior Associate (07/2011 – 03/2019)
  • Junior Lawyer (09/2008 – 07/2011)

Období: 09/2008 – současnost
Popis pracovní pozice: Poskytuje komplexní právního poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek

Společnost: AK Kučírek Legal
Pozice: Junior Associate
Období: 06/2008 – 08/2008

Společnost: AK Jaroš Fojtíková
Pozice: Junior Associate
Období: 11/2007 – 05/2008