MENU

V odborném časopise Právo v přepravě a zasílatelství byl publikován článek advokáta JUDr. Jakuba Hálka a advokátního koncipienta Mgr. Daniela Netrvala, ve kterém pojednávají o spletitém vývoji přezkumu zákonnosti prohlášení o dráze. 

Prohlášení o dráze je pro českou železnici zásadním dokumentem, který stanoví nediskriminační pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, pro přístup na dráhu, její užití a pro výpočet ceny za toto užití. Přezkum souladnosti tohoto dokumentu se zákonem o dráhách provádí Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI). Soudní přezkum těchto správních rozhodnutí si roky mezi sebou přehazovaly správní a civilní soudy, věc se dostala i k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Jak a proč to celé nakonec dopadlo se dozvíte právě v publikovaném článku. Ten vychází z již dříve publikovaného článku pro EPRAVO.CZ, přičemž byl nyní aktualizován s ohledem na plánované změny, zejména pak chystané zrušení samostatného ÚPDI a sloučení jeho agend s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Časopis Právo v přepravě a zasílatelství je dostupný v ASPI či zde.


Správce stavby: Klíčový subjekt standardizovaných FIDIC smluv Webinář: Nová metodika ukládání pokut v praxi ÚOOÚ